Tweede Kamer twijfelt aan wet Flexibel werken

3 april 2014 | Door redactie

Werknemers zullen binnenkort nog geen wettelijk recht krijgen op flexibele werktijden en een flexibele werkplek. Uit een debat in de Tweede Kamer blijkt namelijk dat verschillende partijen nog twijfels hebben bij het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken. Komt het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer, dan zal de Wet aanpassing arbeidsduur wijzigen.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Nieuw wetsvoorstel voor recht op flexibel werk’ wordt het wetsvoorstel Flexibel werken samen behandeld met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. In het initiatiefwetsvoorstel (pdf) zijn de volgende punten geregeld:

  • Werknemers moeten het recht krijgen om een verzoek in te dienen om te werken op specifieke werktijden en een zelf bepaalde werkplaats. Een werkgever kan dit verzoek vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen, maar hij moet dit wel kunnen motiveren. Op dit moment kunnen werknemers wel een verzoek indienen voor een aanpassing van hun arbeidsduur (bijvoorbeeld per week), maar niet voor het aanpassen van de werktijden (per dag).
  • Werknemers moeten het recht krijgen om één keer in het jaar een verzoek in te dienen voor de aanpassing van hun arbeidsduur. Op dit moment mag dit slechts één keer in de twee jaar.
  • Werknemers moeten na 26 weken dienstverband al een verzoek kunnen indienen bij de werkgever voor de aanpassing van de arbeidsduur. Op dit moment hebben zij dit recht pas na een jaar dienstverband.
  • Werknemers moeten een verzoek voor de aanpassing van hun arbeidsduur uiterlijk twee maanden van tevoren kunnen indienen bij hun werkgever. Op dit moment is deze termijn nog vier maanden.

Flexibel werken hoort thuis in de cao

In de Tweede Kamer zijn er twijfels over de effectiviteit van de wet. Zo vindt een deel van de Kamer dat dit soort afspraken thuishoren in de cao en niet in wetgeving. Op die manier is er meer ruimte om de regeling af te stemmen op de bedrijfsomstandigheden in de sector. Ook wil de Kamer meer duidelijkheid hebben over wat er precies onder een zwaarwegend bedrijfsbelang wordt verstaan. De initiatiefnemers komen later terug op de kritiek van de Kamer.

Als OR aan de slag met flexibel werken

Omdat het initiatiefwetsvoorstel voorlopig nog niet is ingevoerd, kan uw OR wel alvast initiatief nemen en met flexibel werken aan de slag gaan. Als uw achterban de behoefte heeft aan flexibele werktijden en arbeidsplaatsen, kan de OR die wens vanuit de werknemers overdragen aan de vakbonden. De vakbonden nemen deze mogelijkheden vervolgens mee bij de cao-onderhandelingen. Daarnaast heeft uw OR instemmingsrecht (artikel 27 lid 1b WOR) als de bestuurder een regeling op het gebied van de arbeids- of rusttijden wil wijzigen.