Verandering zonder uw instemming kan!

3 maart 2023 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) weet als geen ander: het instemmingsrecht kan zeer bepalend zijn voor het beleid van de organisatie. In veel gevallen kan de bestuurder zijn plannen niet uitvoeren, zonder instemming van de OR. De OR kan echter geen wijzigingen tegenhouden waarmee de bestuurder juist aan de wet probeert te voldoen.

De bestuurder mag iets zonder instemming van de OR veranderen als een bepaalde regel in het beleid in strijd is met de wet. Dat kan het geval zijn als het beleid bijvoorbeeld gedateerd is en de wet inmiddels gewijzigd of als er in de loop van de tijd veel meer werknemers in dienst zijn gekomen en er andere regels van toepassing zijn. Uw bestuurder rmoet er echter voor zorgen dat het beleid voldoet aan de wet.

Voldoen aan de wet, kan zonder instemming van de OR

Bij een actualisatie van het beleid, kan dat dus leiden tot wijzigingen die de bestuurder niet per se eerst aan de OR hoeft voor te leggen voor instemming. De OR kan zo'n wijziging ook niet weigeren. Dus hoe blij werknemers ook zijn als zij bijvoorbeeld mogen kiezen om elke dag alle pauzes over te slaan om eerder naar huis te kunnen, de bestuurder kan (en moet!) deze regel afschaffen zonder overleg, omdat het in strijd is met de Arbowet. Vaak is er echter ook bestuursvrijheid over hoe de wettelijk verplichte wijziging precies wordt doorgevoerd. Zo verplicht de wet sinds 2022 tot het afschaffen van inpandige rookruimtes. Maar als de bestuurder daarom ook het roken in de open fietsenstalling wil verbieden, moet hij dat voornemen wel eerst aan de OR voorleggen voor instemming. 

Bestuurder en OR moeten actuele wet- en regelgeving goed in de gaten houden 

De bestuurder moet dus ook altijd goed in de gaten houden of bestaande wetgeving wijzigt, zodat hij de noodzakelijke wijzigingen kan doorvoeren binnen de organisatie. Hierin heeft de OR ook een taak. De OR moet immers de naleving van de voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden bevorderen (artikel 28, lid 1 WOR). Dat betekent dat ook de OR de regelgeving goed in de gaten moet houden. Signaleert de OR dat het beleid achterblijft bij de actuele wet- en regelgeving, dan moet de OR de bestuurder aan zijn jasje trekken en het op de agenda voor de overlegvergadering zetten. Zo zijn er ook een aantal relevante wetswijzigen voor 2023 (verdiepingsartikel)