Regel het instemmingsrecht van de OR in acht stappen

Met deze toolbox kunnen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder de instemmingsprocedure zorgvuldig inrichten. Dit zorgt voor een efficiënte en effectieve samenwerking rondom het instemmingsrecht van de OR. De procedure heeft een duidelijk verloop en alle betrokken partijen (OR, bestuurder en achterban) weten precies wat ze van elkaar kunnen verwachten.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Regel het instemmingsrecht van de OR in acht stappen

  Zo organiseert u het instemmingsrecht optimaal

  Artikel 27 WOR geeft uw OR in een aantal specifieke situaties het recht om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit. De bestuurder en uw OR moeten zich hierbij aan een aantal spelregels houden. Om te voorkomen dat u een ‘overtreding’ begaat, is het van belang om het instemmingsproces te kunnen dromen. Met deze toolbox richt u de instemmingsprocedure optimaal in.

 • 2

  Het instemmingsrecht toegelicht

  Artikel 27 WOR: OR heeft beperkt vetorecht bij instemmingsplichtige besluiten

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 02-11-2020

  Meestal moet uw OR zijn uiterste best doen om door de bestuurder voorgenomen besluiten te veranderen of misschien zelfs te voorkomen. Gelukkig heeft uw OR bij sommige besluiten instemmingsrecht. Als uw OR daar niet mee instemt, gebeurt het in principe ook niet! Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) behandelt dit recht en geeft tevens aan in welke gevallen het van toepassing is. Alle reden om dit artikel eens onder de loep te nemen.


  Wanneer heeft de OR instemmingsrecht (of niet)?

  Tool Instemmingsrecht Publicatiedatum: 26-08-2021

  Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel het instemmingsrecht vaststellen


  Wanneer vervalt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)?

  Vraag & Antwoord Instemmingsrecht Publicatiedatum: 05-03-2021

  In artikel 27 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden staat beschreven op welke onderwerpen de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht heeft. Maar, ook al staat het onderwerp in de wet: de ondernemingsraad heeft in bepaalde gevallen desondanks geen instemmingsrecht. In welke gevallen vervalt het instemmingsrecht?


  De instemmingsprocedure

  Infographic Instemmingsrecht Publicatiedatum: 14-08-2019

  Artikel 27 WOR geeft uw OR in een aantal specifieke situaties het recht om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit. De bestuurder en uw OR moeten zich hierbij aan een aantal spelregels houden. Om te voorkomen dat u een ‘overtreding’ begaat, is het van belang om het instemmingsproces te kunnen dromen. Deze infographic laat in één overzicht zien hoe de instemmingsprocedure precies verloopt.


  Artikel 32 WOR: Extra wettelijke bevoegdheden voor uw ondernemingsraad

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 14-10-2019

  Als OR-lid weet u natuurlijk dat u overleg-, informatie-, advies en instemmingsrechten heeft. Ook al kent u de exacte invulling van die rechten niet uit uw hoofd, u weet vermoedelijk wel waar u deze rechten in de Wet op de ondernemings­raden (WOR) kunt vinden. Maar weet u ook dat u deze bevoegdheden kunt uitbreiden en dat dit mogelijk voor een aantal onderwerpen al is gebeurd? Daarover gaat artikel 32 WOR!


  Ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

  Tool Werkwijze OR Publicatiedatum: 27-03-2023

  Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over uitbreiding van de rechten van de OR ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.


 • 3

  Het voorgenomen besluit en de instemmingsaanvraag

  Invloed OR bij voorgenomen besluit cruciaal

  Nieuws Instemmingsrecht Publicatiedatum: 25-06-2021

  Vroegtijdig betrokken zijn bij de plannen van de bestuurder, is voor elke ondernemingsraad (OR) cruciaal om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op het organisatiebeleid. Dat geldt zeker voor de zogenoemde voorgenomen besluiten die onder het advies- of het instemmingsrecht van de OR vallen. Wanneer is er sprake van een voorgenomen besluit?


  Voorbeeld instemmingsaanvraag bestuurder aan OR

  Tool Instemmingsrecht Publicatiedatum: 05-03-2021

  Met dit voorbeeld van een instemmingsverzoek stelt uw bestuurder snel een volledige instemmingaanvraag op voor de ondernemingsraad.


  Voorgenomen besluit en instemmingsverzoek toetsen

  Tool Instemmingsrecht Publicatiedatum: 25-03-2021

  Gebruik deze checklist om te toetsen of sprake is van een voorgenomen besluit en of het instemmingsverzoek voldoet aan de formele eisen.


  Niet in behandeling nemen instemmingsaanvraag door OR

  Tool Instemmingsrecht Publicatiedatum: 29-03-2021

  Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag niet in behandeling neemt.


  Bevestiging ontvangst instemmingsaanvraag

  Tool Instemmingsrecht Publicatiedatum: 29-03-2021

  Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag heeft ontvangen.


  Instemmingsaanvraag doorsturen aan OR-leden

  Tool Instemmingsrecht Publicatiedatum: 26-03-2021

  Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de OR-leden over de ontvangst van een instemmingsaanvraag van de bestuurder.


 • 4

  Het overleg met de OR over de instemmingsaanvraag

  Verzoek om informatie door de ondernemingsraad (OR)

  Tool Informatierecht Publicatiedatum: 02-10-2020

  Gebruik deze kant-en-klare brief om alle informatie op te vragen die uw ondernemingsraad (OR) van de bestuurder wil ontvangen.


  Geef externe deskundige duidelijke opdracht

  Nieuws Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 22-08-2022

  Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht om een deskundige in te schakelen. Om optimaal te kunnen profiteren van de expertise van de deskundige is het belangrijk dat de OR de deskundige een duidelijke opdracht geeft.


  Communiceer als OR een eensgezind standpunt

  Tool OR-communicatie Publicatiedatum: 01-04-2021

  Gebruik dit formulier om vragen en standpunten te noteren die de OR aan de bestuurder wil voorleggen.


 • 5

  De achterban informeren en raadplegen

  Is de OR verplicht informatie te delen met de achterban?

  Vraag & Antwoord OR-communicatie Publicatiedatum: 09-03-2021

  Onze bestuurder wil niet dat wij de achterban informeren over lopende adviesaanvragen of instemmingsverzoeken. Hij wil geen onrust in de organisatie tot het besluit genomen is. Mogen of moeten wij deze informatie niet delen?


  Voorbeeld communicatieplan OR

  Tool OR-communicatie Publicatiedatum: 07-08-2019

  Een communicatieplan is een belangrijk document voor de ondernemingsraad. Met dit voorbeeld kunt u snel en gemakkelijk een start maken.


  Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

  Tool OR-communicatie Publicatiedatum: 31-03-2021

  Gebruik deze checklist voor een optimale communicatie door de OR met de achterban.


 • 6

  Het overleg met de bestuurder

  Artikel 23a t/m c WOR: De regels voor de overlegvergadering volgens de letter van de wet

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 09-06-2019

  Uw belangrijkste bevoegdheid is het overlegrecht met de ondernemer. U kunt alles aan de orde stellen wat de onderneming betreft en waarover u met de bestuurder en de toezichthouder van gedachten wilt wisselen. U hoeft dus niet te wachten op een advies- of instemmingsaanvraag, maar kunt op elk moment zelf een thema aan de orde stellen. Welke wettelijke regels gelden voor het overleg tussen OR en ondernemer?


  Goede verstandhouding OR en bestuurder

  Tool Overlegrecht OR: artikel 24 WOR Publicatiedatum: 24-10-2023

  Gebruik deze checklist voor het regelen van een betere verstandhouding tussen OR en bestuurder.


  De bestuurder vragen water bij de wijn te doen bij instemmingsverzoeken

  Verdiepingsartikel Instemmingsrecht Publicatiedatum: 11-04-2019

  Via het instemmingsrecht kunt u veel invloed uitoefenen. Zonder uw instemming kan de bestuurder zijn plan tenslotte niet zomaar uitvoeren. Toch is het belangrijk om naast de belangen van uw achterban ook een afweging te maken wat in het belang is van uw organisatie. Hoe goed u dat ook doet: het kan zomaar zijn dat het tot onderhandelingen leidt...


 • 7

  De beslissing op de instemmingsaanvraag

  Welke beslissingen zijn mogelijk op een instemmingsaanvraag?

  Vraag & Antwoord Instemmingsrecht Publicatiedatum: 25-03-2021

  De bestuurder heeft een instemmingsverzoek bij onze ondernemingsraad (OR) ingediend. We zijn het grotendeels eens met het voorgenomen besluit, maar niet helemaal. De bestuurder wil zijn voorgenomen besluit niet aanpassen. Welke opties hebben we om als ondernemingsraad op de instemmingsaanvraag te beslissen?


  Beslissing OR op instemmingsverzoek doorgeven aan bestuurder

  Tool Instemmingsrecht Publicatiedatum: 21-10-2019

  Gebruik deze maatwerkbrief om de instemming van de OR met de instemmingsaanvraag van de bestuurder te bevestigen.


  Uw besluit doorgeven aan de OR na de instemmingsprocedure

  Tool Instemmingsrecht Publicatiedatum: 26-03-2020

  Gebruik deze voorbeeldbrief om, als bestuurder, uw definitieve besluit aan de ondernemingsraad te laten weten.


 • 8

  Conflicten voorkomen, oplossen en beslechten

  Artikel 26 en 36 WOR: Uw opties als uw OR een conflict heeft met uw bestuurder

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 11-12-2020

  De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR veel rechten en bevoegdheden. U zou daar niet veel aan hebben als u onoplosbare meningsverschillen niet zou kunnen voorleggen aan een externe instantie. Artikel 36 WOR bevat een algemene geschillenregeling waarmee OR en bestuurder elkaar kunnen dwingen de wet na te leven. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden en werknemers, kunnen van deze regeling gebruik maken.


  Zorg dat u weet op welke manieren u een beroepsprocedure kunt starten

  Verdiepingsartikel OR en geschillen Publicatiedatum: 25-03-2021

  Iedere OR dankt zijn bestaansrecht aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die wet is bedoeld om de medezeggenschap in organisaties zo veel mogelijk te stimuleren. Helaas verlopen de zaken niet altijd zoals ze zouden moeten en daarom voorziet de WOR ook in een beroepsrecht. Dat geeft uw OR de mogelijkheid om uw gelijk hogerop te halen als u er niet uitkomt met uw bestuurder. Het is dan wel belangrijk dat u precies weet welke beroepsmogelijkheden er zijn!


  Beroepsprocedure OR

  Infographic OR en geschillen Publicatiedatum: 25-03-2021

  Zowel uw bestuurder als uw OR kan in geval van een conflict waar u niet samen uitkomt een beroepsprocedure starten. De aard van het conflict bepaalt de route.


  Nietigheid besluit bestuurder bevestigen door OR

  Tool Instemmingsrecht Publicatiedatum: 26-03-2021

  Gebruik deze voorbeeldbrief om de nietigheid van het besluit van de bestuurder in te roepen.


 • 9

  Meer informatie

  OR basis

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Hoe brengt u nieuwe OR-collega's op de hoogte van alle OR-activiteiten? Hoeveel tijd besteedt u aan het opleiden van nieuwkomers? Of wilt u met de gehele OR een nieuwe start maken? Speciaal hiervoor is de training OR basis ontwikkeld. Tijdens deze training wordt u wegwijs gemaakt in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zodat u precies weet wat uw rechten en plichten zijn. Ook krijgt u zicht op uw rol binnen de medezeggenschap en de dagelijkse OR-werkzaamheden.


  OR verdieping

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Ervaren OR-leden vervullen een sleutelrol binnen de OR. Er wordt verwacht dat zij het voortouw nemen bij complexe situaties. Neem als OR een actieve bijrijdersrol in en bepaal direct of indirect de koers van uw organisatie. Tijdens de training OR verdieping leert u hoe u dit doet. Om een sterk blok te vormen binnen uw ondernemingsraad adviseren wij u om met meerdere ervaren OR-collega´s aan deze training deel te nemen.