Instemming OR nodig bij wijzigen winstdeling om corona

De coronacrisis leidt mogelijk tot wijzigingen van de winstdelingsregeling of het beloningssysteem van de organisatie. Op zulke wijzigingen heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht. De OR moet dan goed in de gaten houden of het systeem en de regelingen eerlijk zijn voor alle werknemers.

15 april 2020 | Door redactie

Door de huidige coronacrisis verkeren veel organisaties in zwaar weer. Mogelijk wil uw bestuurder een winstdelingsregeling daarom intrekken. Bij zo’n regeling krijgen de werknemers namelijk een extra bedrag uitbetaald dat gekoppeld is aan de behaalde winst van de organisatie. Ook al noemt de WOR het instemmingsrecht op de winstdelingsregeling apart in artikel 27, lid 1a WOR, het is wel onderdeel van het beloningssysteem in de organisatie. De winstdelingsregeling heeft als doel om bijvoorbeeld een directe beloning voor een behaald resultaat te geven, maar het kan beloningen ook flexibeler maken. Volgens artikel 27, lid 1c van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR  instemmingsrecht op het beloningssysteem. Dit geldt niet voor de hoogte van de beloning, maar voor de berekeningswijze van de beloning.

Winstdelingsregeling intrekken of versoberen

Wil de bestuurder de winstdelingsregeling intrekken, dan is het van belang dat de OR weet wat daarvoor de achterliggende motieven zijn. Mogelijk is er ook nog een minder rigoureus alternatief te bedenken. Daarnaast moet de OR controleren of de winstdelingsregeling van de bestuurders ook wordt ingetrokken – of in ieder geval versoberd. Beloont het bestuur zichzelf in slechte tijden wel nog steeds met een uitkering, dan moet de OR dit aankaarten.  

OR controleert of er sprake is van een eerlijke beoordeling

Daarnaast is het van belang dat het voor de OR en de werknemers duidelijk is wat winst is onder de winstdelingsregeling, hoe de extra uitkering ermee samenhangt (bijvoorbeeld een percentage van het brutomaandsalaris) en welke criteria gelden om ervoor in aanmerking te komen. De OR waakt voor willekeur en vriendjespolitiek. Een individueel element is wel toegestaan. Denk aan winstdeling op basis van een beoordeling die een werknemer heeft gekregen. Alleen bij een bijzondere prestatie heeft de werknemer dan recht op winstdeling, maar dit leidt snel tot oneerlijkheid. Mogelijk biedt namelijk niet elke functie evenveel kans om bijzonder te presteren. De OR controleert daarom of er sprake is van een heldere, eerlijke beoordelingssystematiek.