OR moet instemmen met aanpassing werktijden

Als de werkgever besluit om een bepaalde functie(groep) structureel anders in te gaan roosteren, moet hij de OR eerst om instemming vragen. Het maakt daarbij niet uit of het aantal te werken uren wijzigt: ook de verdeling van die uren is instemmingsplichtig.

10 mei 2019 | Door redactie

Volgens de wet heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht op iedere bedrijfsregeling die verband houdt met de arbeidstijden van één of meerdere groepen werknemers. De werkgever mag de verdeling of het aantal werkuren dus niet zonder meer wijzigen. Het is in ieder geval belangrijk om na te gaan op welke werknemers de wijziging betrekking heeft. 

Instemmingsrecht OR bij wijziging arbeidstijden

Gaat het om slechts één of enkele werknemers, dan kan het zijn dat het instemmingsrecht van de OR niet van toepassing is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werkgever aan één of enkele werknemers vraagt of zij hun uren anders willen indelen. De werknemer moet hiervoor nog wel toestemming geven en mag dus ook weigeren.
Heeft de wijziging betrekking op een of meerdere groepen werknemers, dan heeft de OR instemmingsrecht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit recht is verankerd in artikel 27 lid 1b WOR. Let op, ook al geeft de OR toestemming; de werkgever is alsnog verplicht om instemming te vragen aan alle werknemers op wie de wijziging betrekking heeft!

Bij eenzijdig wijzigingsbeding gelden andere regels

De uitzonderingsregel bepaalt dat de werkgever de werktijden eenzijdig mag wijzigen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dat mag overigens alleen als er een eenzijdig wijzigingsbeding (tool) in het personeelsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst staat. Als werknemers daarvoor hebben getekend, kunnen ze niet zomaar weigeren. In de cao die voor uw organisatie geldt, kan staan dat de werkgever vrij is om arbeidstijden aan te passen. In dat geval kan de werknemer niet om de wijziging heen.