OR moet instemmen met beleid rond coronavirus

Veel werkgevers treffen inmiddels maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat deze maatregelen de bestaande regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden wijzigen of aanvullen, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht.

5 maart 2020 | Door redactie

Het coronavirus heeft Nederland en daarmee ook de werkvloer bereikt. Veel werkgevers nemen daarom inmiddels ook maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naast de extra hygiënemaatregelen zijn er veel werkgevers die werknemers adviseren om thuis te werken of om reizen met openbaar vervoer tijdens de spits te mijden. De bestuurder is volgens artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht om de ondernemingsraad (OR) om instemming te vragen voor een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Hieronder valt dus ook het beleid rond het coronavirus.

Instemming OR vervalt alleen bij wettelijke voorschriften

Het instemmingsrecht van de OR geldt ook als de werkgever zich houdt aan de adviezen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De instemmingsplicht van de OR komt namelijk alleen te vervallen als en voor zover er sprake is van wettelijke voorschriften of als er regelingen zijn getroffen in de cao. Hiervan is bij een advies geen sprake. Bovendien hebben werkgevers nog ruimte om zelf te bepalen hoe ze in de praktijk invulling geven aan de adviezen.

OR moet rechten werknemers bewaken

De OR kan bij een instemmingsverzoek bekijken of de voorgestelde maatregelen overeenkomen met de adviezen van het RIVM. Daarnaast kan de OR de bestuurder natuurlijk informeren en adviseren over eventuele bijzonderheden voor bepaalde groepen werknemers. Is het bijvoorbeeld wel voor alle werknemers mogelijk om thuis te werken? Wat zijn de alternatieven als thuiswerken niet mogelijk is? Ook moet de OR de rechten van de werknemers goed bewaken. Zo is het niet toegestaan dat een werkgever de werknemers vakantiedagen laat opnemen, bijvoorbeeld omdat een werknemer in quarantaine zit of omdat hij geen mogelijkheden heeft om thuis te werken. In het geval de scholen en kinderdagverblijven sluiten, hebben werknemers recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Bovendien moet de bestuurder zich bij het nemen van de maatregelen houden aan de privacywetgeving.