Personeelstekort oplossen is ook een zaak voor de OR

Veel organisaties hebben moeite om voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden. Dit kan leiden tot aanpassingen in het aanstellingsbeleid, maar ook tot inspanningen van de werkgever om werknemers te behouden, bijvoorbeeld door te investeren in personeelsopleidingen. De bestuurder kan in zulke gevallen niet om de ondernemingsraad (OR) heen.

19 november 2021 | Door redactie

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het personeelstekort in het derde kwartaal naar recordhoogte is gestegen. Met name in de sectoren handel, zakelijke dienstverlening en zorg hebben werkgevers moeite om de openstaande vacatures te vullen. Het is voor werkgevers dus steeds meer van belang om bijvoorbeeld zowel aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden zodat ze nieuwe werknemers binnenhalen, als om het bestaande personeel te behouden én optimaal in te zetten. De maatregelen die een werkgever treft om dat te realiseren zullen vaak leiden tot wijzigingen van regelingen waarbij de OR instemmingsrecht heeft. Zonder instemming van de OR kan de werkgever zijn plannen dan dus niet uitvoeren.

OR heeft instemmingsrecht bij diverse personeelsregelingen

De regelingen waarbij de OR instemmingsrecht heeft, zijn opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Heeft de bestuurder bijvoorbeeld het voornemen om de regeling op het gebied van aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid te wijzigen, dan moet hij daarvoor eerst instemming vragen aan de OR (artikel 27, lid 1e WOR). Die aanpassing is misschien nodig om nieuw talent aan te kunnen boren of om werknemers meer zicht te geven op doorgroeimogelijkheden en promotie binnen de organisatie. Dit kan potentiële nieuwe werknemers overhalen om bij de organisatie in dienst te komen en om er te blijven werken. Ook door te investeren in de opleiding van werknemers, is de organisatie een aantrekkelijke werkgever én is de kans groter dat werknemers in dienst blijven, breder inzetbaar worden óf hun werk beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Heeft de bestuurder plannen voor wijzigingen van een regeling op het gebied van de personeelsopleiding, dan moet hij de OR daarvoor eerst om instemming vragen (artikel 27, lid 1f WOR). Dit zijn slechts een paar voorbeelden. UWV onderzocht hoe de werkgevers het personeelstekort op kunnen lossen en publiceerde hiervoor 27 manieren (pdf).

OR weet waarom werknemers tevreden zijn of niet

Niet alleen de werkgever of bestuurder kan maatregelen bedenken om het personeelstekort binnen de organisatie op te lossen. Ook de OR mag concrete voorstellen doen en de bestuurder ongevraagd adviseren op basis van het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR). De OR kent immers de achterban en de situatie op de werkvloer goed. De OR kan de bestuurder dus vertellen waarom de werknemers er graag werken of waarom ze vertrekken, en wat er nodig is om de tevredenheid onder de werknemers te vergroten. Is er een tekort aan personeel binnen de organisatie, dan leidt dit uiteindelijk onherroepelijk tot een (te) hoge werkdruk. Dat kan resulteren in oplopende ziekteverzuim of langdurige uitval van werknemers. Het is dus zowel in belang van de achterban van de OR als van de organisatie om het tekort zo snel mogelijk te verhelpen.