Vakbond naar rechter om inhalen niet-gewerkte uren

Veel werknemers zaten tijdens de lockdown noodgedwongen werkloos thuis, maar kregen wel doorbetaald vanwege hun recht op loon. Dat leidt tot discussies over het inhalen van deze uitbetaalde maar niet-gewerkte uren. Ook de ondernemingsraad (OR) speelt daarbij een rol.

12 mei 2021 | Door redactie

Organisaties die tijdens de coronacrisis het werk tijdelijk moesten stilleggen als gevolg van een lockdown, moesten hun werknemers wel loon doorbetalen. Werkgevers konden dan ook gebruikmaken van de zogeheten NOW-regeling (verdiepingsartikel) waarmee zij een compensatie ontvingen van 80% van de loonkosten. Sommige werkgevers stellen nu dat de werknemers die niet-gewerkte uren alsnog moeten inhalen. De NOW-regeling sluit die optie niet expliciet uit, maar of het is toegestaan is aan de rechter om te bepalen. Wil een werkgever het werkrooster van werknemers uitbreiden, dan heeft hij daarvoor bovendien ook instemming van de OR nodig (artikel 27, lid 1b WOR). 

Vakbond FNV wil dat Wibra gesubsidieerde uren kwijtscheldt

Volgens vakbond FNV wil winkelketen Wibra haar werknemers verplichten om de niet-gewerkte uren – oplopend van zo’n 40 tot 100 uren per werknemer – in te halen tijdens de zomerperiode. Vakbond FNV stapt daarom naar de rechter. De vakbond eist dat Wibra de uren die al via de NOW-regeling gecompenseerd zijn, kwijtscheldt. Daarnaast wil de vakbond goede afspraken maken met de directie van Wibra over de resterende niet-gewerkte uren en problemen zoals een te lage personeelsbezetting.

Directie Wibra stelt dat OR achter plannen staat

Tegenover retailtrends.nl stelt Wibra-directeur Bas Duijsens dat Wibra handelt in lijn met de cao voor retail non-food. Daarbij zou het gebruikelijk zijn dat werknemers de ene keer meer en andere keer minder werken voor hetzelfde maandsalaris. Ook zou het niet de bedoeling zijn om álle niet-gewerkte uren deze zomer nog in te halen én zou de OR van Wibra de directie formeel hebben laten weten de directie te steunen. De directeur stelt bovendien dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs nog in reactie op Kamervragen heeft laten weten dat Wibra de NOW-regels netjes volgt.

OR moet plan inhalen niet-gewerkte uren kritisch bekijken voor instemming

De OR heeft instemmingsrecht als de bestuurder het werkrooster wil uitbreiden. Het instemmingsrecht van de OR vervalt als de regeling inhoudelijk is uitgewerkt in de cao. Ontvangt de OR een instemmingsverzoek voor een plan om werknemers niet-gewerkte – maar reeds gesubsidieerde uren – in te halen, dan doet de OR er goed aan om zeer kritische vragen te stellen over de noodzaak van het inhalen van de uren, het aantal in te halen uren en de eventuele alternatieven en om na te gaan of en welke afspraken er zijn vastgelegd in de cao of personeelsregeling over min-uren. Ook moet de OR eventuele bezwaren van de achterban goed in kaart brengen en bespreken met de bestuurder.