Geldt het instemmingsrecht op bekendmaking resultaten werknemers?

22 juli 2019

In onze organisatie worden individuele resultaten van werknemers bekend gemaakt op de afdeling. Onze OR vraagt zich af of dit instemmingsplichtig is.

Als de resultaten van werknemers niet geanonimiseerd zijn, is er sprake van het publiceren van persoonsgegevens. Voor de regeling die publicatie mogelijk maakt, is instemming van uw OR vereist (artikel 27, lid 1k WOR). Dat geldt overigens niet alleen voor de publicatie maar ook voor registratie van persoonlijke resultaten die niet tot de gebruikelijke en noodzakelijke bedrijfsvoering behoort.

Normstellend

Ga in overleg met uw bestuurder en probeer te achterhalen welk doel de registratie en publicatie dienen en of deze middelen daarvoor het meest geschikt zijn? Een publicatie van resultaten is vaak bedoeld als voorbeeld aan de minder presterende werknemers. Uw OR kan dan ook stellen dat er raakvlakken zijn met een beoordelingsregeling en dat er ook om die reden instemmig van de OR nodig is (artikel 27, lid 1g WOR). Het is onvermijdelijk dat waar een aantal werknemers hetzelfde werk uitvoeren de één meer of beter presteert dan de ander. Dat wil niet zeggen dat die ander minder zijn best doet. Werknemers hebben nu eenmaal verschillende persoonlijke kwaliteiten. Inzet is niet de enige factor die hun werkprestatie bepaalt.

Averechts

Door de resultaten van werknemers met de publicatie ervan als voorbeeld te stellen, is de kans groot dat de bestuurder zijn doel voorbijschiet. De beste resultaten worden dan ook de norm voor werknemers die daaraan helemaal niet kunnen voldoen. Zo’n situatie kan een averechts effect hebben. Het kan niet alleen scheve ogen, onvrede en frustratie in de hand werken maar op de langere termijn ook leiden tot een stijgend ziekteverzuim en personeelsverloop binnen uw organisatie. Neem deze mogelijke nadelige gevolgen mee bij de behandeling van het instemmingsverzoek. Misschien heeft uw OR ook wel heel andere suggesties om het beoogde doel te realiseren.