Mag OR toestaan dat leidinggevende zieke oproept bij twijfel?

22 juli 2019

De OR heeft ingestemd met een protocol waarbij de leidinggevende een zieke mag oproepen als hij de ziekmelding niet vertrouwt. Kan dit wel?

Dat gaat inderdaad wel erg ver. De kans bestaat dat de werknemer door zijn ziekte helemaal geen gehoor kan geven aan de oproep. Wat gebeurt er dan? Het is wenselijk dat de werkgever bij een vermoeden van onterechte ziekmelding de arbodienst controle laat uitvoeren op het adres van de ziekmelder of (als dat kan) tijdens het spreekuur van de arbodienst. Uit rechtspraak blijkt dat de werkgever al gauw over de schreef gaat als hij eigen onderzoek doet, op grond daarvan meent dat ziekteverzuim niet terecht is en overgaat tot het inhouden van het loon. Ook het vissen naar medische informatie is verboden. Alleen een arts mag dat. De werkgever moet zich beperken tot het werk. Hoe lang kan het duren, zijn er andere werkzaamheden mogelijk en waar en hoe is de zieke werknemer te bereiken?

Bedrijfsarts bepaalt

Uiteindelijk is het de bedrijfsarts die bepaalt of en in welke mate de zieke in staat is zijn eigen of aangepast werk te doen. De werknemer die het daar niet mee eens is, kan een second opinion aanvragen bij een andere arts. Uw ondernemingsraad zit nu in een lastig parket. Bespreek dit onderwerp opnieuw met uw bestuurder en probeer hem ervan te overtuigen dat het ook in zijn belang is om deze regel aan te passen. Voorkom in ieder geval dat werknemers met 40˚koorts de weg op moeten om zich te melden.