Terugkeer naar de werkplek in coronatijd: heeft de OR inspraak?

27 juli 2020

De bestuurder wil de medewerkers weer terug naar de werkvloer laten komen. Er worden maatregelen getroffen om de 1,5-metermaatschappij mogelijk te maken binnen de organisatie. Mag onze bestuurder zonder overleg met de OR allerlei maatregelen invoeren, zodat werknemers weer naar het werk kunnen komen?

Uw bestuurder moet zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Zowel het bedrijfspand als de bedrijfsprocessen moeten corona-proof zijn, zodat uw achterban ook in de 1,5-metermaatschappij veilig kan werken. In de praktijk gaat het meestal om een aanpassing van de arbeidsomstandigheden of bijvoorbeeld de werktijden. Als uw bestuurder deze regelingen wil wijzigen of een nieuwe regeling wil invoeren, is uw instemmingsrecht (artikel 27, lid 1 WOR) aan de orde. Uw bestuurder mag zijn besluit dus alleen doorvoeren als uw OR hiermee heeft ingestemd.

Aandachtspunt

Als de omstandigheden in de organisatie veranderen, moet uw bestuurder de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) herzien én zo nodig het bijbehorende plan van aanpak aanpassen. Denk aan een herindeling van de werkplekken, een aanpassing van de machines of apparatuur, maar bijvoorbeeld ook aan de manier waarop hij de bedrijfshulpverlening opnieuw organiseert. Want ook als er vanwege de coronamaatregelen of aangepaste werktijden minder mensen in het pand zijn, moeten er voldoende bhv’ers aanwezig zijn. Dat is een belangrijk aandachtspunt, ook voor uw OR.

Nietig

Voor elke verandering moet uw bestuurder de OR om instemming vragen. Doet hij dit niet, dan kan de OR nietigheid inroepen op deze besluiten; dat moet u binnen een maand nadat hij zijn besluiten kenbaar heeft gemaakt schriftelijk aan hem meedelen. Uw bestuurder moet dan direct stoppen met het uitvoeren van zijn besluit. Hij kan alleen verder als hij alsnog de instemming van de OR krijgt of vervangende toestemming van de kantonrechter (artikel 27, lid 4 WOR).