Geen facturen voor betaling jaartaks octrooi

28 oktober 2022 | Door redactie

Octrooicentrum Nederland of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stuurt geen facturen uit voor de betaling van jaartaksen van octrooien. Als organisaties een octrooi hebben moet de octrooihouder zelf in de gaten houden dat de jaartaks op tijd wordt betaald. Gebeurt dat niet op tijd, dan is uitstel tegen betaling mogelijk.

Een octrooiaanvraag (tool) in Nederland kost € 80 (online) of € 120 (papier). Dit is exclusief de kosten van een octrooigemachtigde. Nadat een aanvraag is ingediend, onderzoekt RVO.nl of deze nieuwe technische vinding afwijkt van vergelijkbare vindingen waarvoor in het verleden een octrooi is verleend. Dit kost € 100 bij een landelijk onderzoek en € 794 voor een internationaal onderzoek. In dit laatste geval voert het Europees Octrooi Bureau deze controle uit. Organisaties die een octrooi in stand willen houden, moeten een jaarlijkse vergoeding (taks) betalen aan RVO. Dat bedrag komt bovenop de aanvraagkosten. Toch kan een octrooiaanvraag lonen: eerder bleek dat innovatieve ondernemingen die ten minste één octrooi, geregistreerd ontwerp of merk bezitten, een hogere omzet en salariëring per werknemer hebben dan ondernemingen die geen van deze rechten op intellectueel eigendom bezitten.

Organisaties zelf verantwoordelijk voor betaling van de jaartaks

Met ingang van het vierde jaar komen er ook kosten bij voor het in stand houden van het octrooi. Die kosten beginnen in Nederland bij € 40 en lopen met jaarlijkse stappen op tot € 1.400 per jaar. Hiervoor krijgen organisaties geen factuur toegezonden: de octrooihouder is zelf verantwoordelijk voor de betaling. Later betalen is toegestaan tot 6 maanden na de vervaldag. In dat geval is een verhoging van vijftig procent van de dan geldende jaartaks verschuldigd. Als uw organisatie verzuimt binnen die termijn te betalen, vervalt het octrooi per vervaldag. In uitzonderingsgevallen kan het verval worden teruggedraaid. Uw organisatie moet dan een 'verzoekschrift tot herstel in vorige toestand' indienen waarin komt te staan waarom de officiële termijn niet gehaald is. Dit verzoekschrift moet binnen 1 jaar na de gemiste termijn èn binnen 2 maanden nadat is ontdekt dat de termijn is gemist binnen zijn. De behandeling van het herstelverzoek kost  € 161 en komt bovenop de bedragen die verschuldigd waren als de termijn niet was gemist. Vergeet bij de betaling  niet om het octrooinummer te vermelden!

 

Bijlagen bij dit bericht

Intellectueel eigendom opeisen
Tools | Maatwerkbrieven