Let op de jaarlijkse vergoeding voor octrooien

1 juni 2018 | Door redactie

Organisaties die een octrooi in stand willen houden, moeten een jaarlijkse vergoeding (taks) betalen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze octrooitaks hoeft echter pas vier jaar na de indiening afgedragen te worden.

Een octrooi – ook wel een patent genoemd – kunnen organisaties aanvragen bij RVO.nl (tool). Met een octrooi kan een organisatie een technische vinding beschermen. Het aanvragen van een octrooi kost € 120 voor een papieren aanvraag en € 80 voor een online aanvraag. Nadat deze aanvraag is ingediend, onderzoekt RVO.nl of deze nieuwe technische vinding afwijkt van vergelijkbare vindingen waarvoor in het verleden een octrooi is verleend. Dit kost € 100 bij een landelijk onderzoek en € 794 voor een internationaal onderzoek. In dit laatste geval voert het Europees Octrooi Bureau deze controle uit. Het opstellen van een octrooiaanvraag (tool) moet dus grondig gebeuren.

Octrooinummer vermelden bij de betaling

Of uw organisatie na afloop van de aanvraagprocedure ook een jaarlijkse octrooitaks moet betalen is afhankelijk van het jaar waarin de octrooiaanvraag plaatsvond. Zijn er inmiddels vier jaar na deze indiening verstreken, dan moet de organisatie deze vergoeding afdragen. De tarieven van de jaarlijkse octrooitax zijn vastgelegd in de Rijksoctrooiwet. Later betalen is toegestaan tot 6 maanden na de vervaldag. In dat geval is een verhoging van vijftig procent van de dan geldende jaartaks verschuldigd. Als uw organisatie verzuimt binnen die termijn te betalen, vervalt het octrooi per vervaldag. 

Terugdraaien van het verval van het octrooi is mogelijk

In uitzonderingsgevallen kan het verval worden teruggedraaid. Uw organisatie moet dan een 'verzoekschrift tot herstel in vorige toestand' indienen waarin komt te staan waarom de officiële termijn niet gehaald is. Dit verzoekschrift moet binnen 1 jaar na de gemiste termijn èn binnen 2 maanden nadat is ontdekt dat de termijn is gemist binnen zijn. De behandeling van het herstelverzoek kost  € 161 en komt bovenop de bedragen die verschuldigd waren als de termijn niet was gemist. Vergeet bij de betaling  niet om het octrooinummer te vermelden!