Hoe wordt de vestigingsplaats van een bv bepaald?

29 december 2020

Een groot deel van de productie-activiteiten van onze bv vindt in België plaats, maar we sturen deze fabriek aan vanuit Nederland. Hoe bepalen we fiscaal gezien onze vestigingsplaats?

Bij het bepalen van de fiscale vestigingsplaats spelen een veel verschillende regels. Maar zeker is dat de plaats waar het kantoor of de fabriek van de bv daadwerkelijk staat lang niet alles zegt.

'Feitelijke leiding' bepalend voor vestigingsplaats

Om de verschillende factoren even langs te lopen: uit jurisprudentie op dit gebied blijkt dat doorslaggevend is waar de ‘feitelijke leiding’ van de rechtspersoon zit. In juridische termen: de plaats waar het orgaan dat is belast met de leiding van de rechtspersoon (normaal gesproken het bestuur) feitelijk is gevestigd. Dit kan dus een andere plaats zijn dan waar de activiteiten van uw bv plaatsvinden. De formele vestigingsplaats is in dit verband niet van belang. Om te bepalen op welke plaats de feitelijke leiding is gevestigd spelen diverse factoren mee. U kunt hierbij denken aan:

  • de plaats waar het bestuur woont en vergadert;
  • naar het recht van welk land uw bv is opgericht;
  • de plaats waar de administratie wordt bijgehouden en de jaarrekening wordt opgemaakt;
  • de valuta waarin de financiële gegevens worden bijgehouden.

De toevoeging 'feitelijk' is belangrijk. Die moet constructies voorkomen waarbij een bestuur om belastingredenen alleen op papier in een land besluiten neemt, terwijl de werkelijke besluitvorming in een ander land plaatsvindt. In uw geval zit de feitelijke leiding in Nederland, dus bent u in Nederland belastingplichtig. 

Vestigingsplaatsfictie in de Nederlandse wet

Maar er speelt nog meer, namelijk de zogeheten 'vestigingsplaatsfictie' in de Nederland wet. Als een rechtspersoon is opgericht naar Nederlands recht, bepaalt de wet namelijk dat deze rechtspersoon geacht wordt in Nederland te zijn gevestigd. Dit betekent in principe dat elke naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon binnenlands belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (VPB), ongeacht de feitelijke vestigingsplaats. U heeft een bv, dus ook op basis van deze regel is uw vestigingsplaats Nederland.

Belastingverdragen voorkomen dubbele heffing

Tot slot spelen bij grensoverschrijdende zaken de belastingverdragen tussen landen nog een rol. Want alle (internationale) regels over de fiscale vestigingsplaats kunnen ertoe leiden dan een onderneming een dubbele vestigingsplaats heeft en de winst dus ook dubbel belast is. Die dubbele heffing wordt in de regel opgelost in belastingverdragen tussen landen. In de door Nederland gesloten verdragen is meestal vastgelegd dat de vestigingsplaats altijd in het land is van waaruit ook leiding wordt gegeven aan de rechtspersoon. Zodra de vestigingsplaats bekend is, kunt u ook uit het verdrag afleiden welke belastingen u in welk land moet betalen. Daarbij is het goed om te weten dat het verdragenrecht boven het nationaal recht gaat. Is een bv naar Nederlands recht opgericht en volgens het belastingverdrag met een andere staat gevestigd in die andere staat, dan mag Nederland geen VPB heffen.