Ondernemer wil stabiel en betrouwbaar provinciebestuur

17 maart 2023 | Door redactie

Niet alleen bij burgers, maar ook bij ondernemers heeft de politiek nog flink wat werk te doen om vertrouwen terug te winnen. Twee derde van de ondernemingen is namelijk ontevreden over de stabiliteit en betrouwbaarheid van de politiek, zo blijkt uit een peiling namens ondernemersorganisaties.

Voor de peiling is een groep van 2.075 ondernemers ondervraagd, die volgens de onderzoekers representatief is voor ondernemend Nederland. Dit alles in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de komende periode waarin nieuw gevormde provinciebesturen het beleid gaan uitstippelen.

Ondernemersklimaat afgelopen vijf jaar verslechterd

De ondernemers hebben een aantal stellingen voorgelegd gekregen over het ondernemersklimaat. En het enthousiasme spat er niet bepaald van af. Weliswaar ziet 68% toekomst voor zijn onderneming in Nederland, maar van de ondervraagden is 62% het eens of volledig eens met de stelling dat het ondernemersklimaat de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Die zorgen zijn overigens niet nieuw. Zo hebben ondernemers bij de vorming van het huidige kabinet al aangedrongen op aandacht voor het vestigingsklimaat. En onlangs hebben ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW nog in de Tweede Kamer gepleit voor een stabieler en voorspelbaarder fiscaal beleid.
De ontevredenheid in de peiling is trouwens nog geen reden voor een massale uittocht, zo blijkt uit de resultaten (pdf). Want een relatief kleine groep van 13% overweegt om al dan niet deels te vertrekken uit Nederland met de onderneming. Daarnaast overweegt 10% serieus om met de onderneming te stoppen in 2023.

Regeldruk, energietransitie, tekort aan personeel

De zes onderwerpen waar de provincie volgens ondernemers de afgelopen vier jaar te weinig aandacht aan heeft besteed zijn: regeldruk (33%), tekort aan personeel (30%), energietransitie en woningbouw (allebei 21%) en toegang tot het stroomnet en wegen/bereikbaarheid (allebei 16%).
En de ontwikkelingen die het meest drukken op het gemoed van ondernemers zijn: tekort aan personeel (53%), regeldruk en trage vergunningsverlening (50%), energiekosten (39%), belastingen en premies (38%) en verduurzaming/energietransitie (24%).

Niet genoeg oog voor ondernemers, aldus peiling

De grootste zorgen zijn dus niet helemaal op het conto van de politiek te schrijven. Maar het openbaar bestuur doet in de ogen van ondernemers niet genoeg om het hen makkelijker te maken. Zo is 65% het oneens of volledig oneens met de stelling dat politiek en bestuur voldoende oog hebben voor ondernemers. Ook is dus 66% het (volledig) oneens met de stelling ‘ik ben tevreden over de betrouwbaarheid en stabiliteit van politiek en bestuur’. En omdat 96% zegt dat politieke besluiten enigszins of veel invloed hebben op bedrijfsmatige keuzes, werkt instabiel bestuur ook direct door in onzekerheid in de bedrijfsvoering. Wat ondernemers betreft ligt er dus een schone taak voor de nieuwe provinciebesturen om stabiel beleid te maken en woord te houden.