VERDIEPINGSARTIKEL

Investeringsfaciliteiten voor ondernemers

Bent u als ondernemer voor de IB en de VPB van plan om dit jaar te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen? Maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Hiermee kunt u uw fiscale winst namelijk aanzienlijk verlagen.

Welke mogelijkheden bestaan er eigenlijk allemaal op dit gebied en wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen?


27 januari 2021 7 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De overheid biedt al jaren een aantal faciliteiten voor de investeringsaftrek, een extra aftrekpost die u naast de reguliere afschrijving op bedrijfsmiddelen ten laste kunt brengen van uw fiscale winst. Deze regelingen zijn de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Nieuw sinds dit jaar is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De algemene aftrek voor bedrijfsmiddelen, de KIA, is vooral bedoeld voor het mkb. Dit komt tot uiting in het investeringsplafond en de opbouw van de aftrekpercentages en -bedragen. Deze faciliteit kunnen ondernemers toepassen bij de investering van een relatief beperkt bedrag. 

Om in aanmerking te komen voor de KIA moet de investering minimaal € 450 exclusief BTW bedragen, en moet u in een jaar minimaal € 2.401 investeren. Het aftrekpercentage of -bedrag is afhankelijk van de totale investeringen die u in het desbetreffende boekjaar doet. Bij een investering van tussen de € 59.171 en € 109.574 is het aftrekbedrag maximaal. U ontvangt dan € 16.568 aan KIA-aftrek. Daarboven loopt het weer af. Voor investeringen boven de € 328.721 vervalt de aftrek helemaal.

Heeft u meerdere ondernemingen dan moet u per onderneming de KIA bepalen en niet voor het totaal van de ondernemingen. Dit pakt meestal voordeliger voor u uit!

Welke bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking?

Er zijn een aantal bedrijfsmiddelen waarvoor u geen KIA kunt aanvragen:

 • bedrijfsmiddelen zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden en goodwill;
 • personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Voor waterstof - en elektrische auto’s geldt de MIA wel.
 • bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur of voor gebruik in buitenland;
 • bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming;
 • investeringen waarvoor u verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden.

Als u een bedrijfsmiddel koopt van de bv waarvan u aandeelhouder bent, heeft u geen recht op KIA. U kunt verzoeken om ontheffing.

Energie-investeringsaftrek

Naast de KIA biedt de overheid de EIA. Deze faciliteit is in het leven geroepen om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie te stimuleren.

De hoogte van de aftrek is voor 2021 45,5% van de investeringskosten. U kunt het bedrag aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming, boven op de gebruikelijke afschrijving.

Om in aanmerking te komen voor de EIA moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst van rvo.nl;
 • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 • het bedrag aan investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;
 • u meldt de investering binnen drie maanden bij rvo.nl;
 • u bewaart uw ontvangstbevestiging bij uw boekhouding;
 • u verwerkt de aftrek in uw aangifte, de Belastingdienst beslist uiteindelijk over uw aangifte, eventueel ondersteund door advies van rvo.nl;

Energielijst 2021

U kunt deze fiscale aftrek krijgen voor investeringen die zijn opgenomen in de Energielijst 2021. De investeringen (bedrijfsmiddelen) op de Energielijst worden beschreven in zeven hoofdstukken:

 • bedrijfsgebouwen (hoofdstuk A);
 • processen (hoofdstuk B);
 • transportmiddelen (hoofdstuk C
 • duurzame energie (hoofdstuk D);
 • energiebalancering (hoofdstuk E);
 • energietransitie (hoofdstuk F);
 • energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan (hoofdstuk G).

Aanschafkosten, voortbrengingskosten, kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen en kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren komen allemaal in aanmerking voor de EIA.

Onder aanschafkosten wordt verstaan de aankoopsom van bedrijfsmiddelen op de Energielijst, de kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt, bijvoorbeeld leidingen en meet- en regelapparatuur.

Ook kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten, vallen onder de aanschafkosten, evenals de BTW die u aan leveranciers betaalt als u deze niet kunt verrekenen.

De voortbrengingskosten zijn bijvoorbeeld arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren. Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd vallen hier ook onder. Dat geldt ook voor omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Aanvragen EIA

Het aanvragen van de energie-investeringsaftrek doet u via rvo.nl. Houd bij uw aanvraag rekening met het volgende:

 • de meldingstermijnen;
 • dat u in het bezit bent van een eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1. De aanvraagtermijn is 1 tot 5 werkdagen;
 • het gebruiken van uw eigen inloggegevens als u als intermediair een EIA-melding doet.

Wilt u met fiscaal voordeel investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of technieken, dan bieden de MIA en de Vamil van de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat voor u wellicht uitkomst.

Milieu-investeringsaftrek

Met de MIA profiteert u als ondernemer van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag (van minimaal € 2.500). Dit komt boven op uw gebruikelijke KIA. Het percentage dat u mag hanteren is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Om voor de MIA in aanmerking te komen gelden veelal dezelfde voorwaarden als voor de EIA. De bedrijfsmiddelen moeten echter op de Milieulijst van rvo.nl staan in plaats van op de Energielijst.

Er is ook nog een extra voorwaarde: de investering moet betrekking hebben op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. Per bedrijfsmiddel komt maximaal een investering van € 25 miljoen in aanmerking. U kunt voor eenzelfde bedrijfsmiddel niet EIA en MIA krijgen.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Naast de MIA biedt de Vamil u de mogelijkheid om 75% van de (milieu-)investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Dit betekent dat u voor 75% van het investeringsbedrag willekeurig mag bepalen op welk moment u het bedrijfsmiddel wilt afschrijven: ineens, in 4 jaar, in 10 of 25 jaar, enzovoorts.

Combineren

U kunt ervoor kiezen om investeringsfaciliteiten te combineren. De volgende combinaties van investeringsfaciliteiten zijn toegestaan:

 • de combinatie EIA en Vamil;
 • de combinatie KIA en EIA;
 • de combinatie KIA en MIA.

De combinatie EIA en MIA is dus niet mogelijk. Bij relatief kleine investeringen kunt u zowel van de EIA als de KIA profiteren. In totaal bespaart u dan een fors bedrag.

Baangerelateerde investeringskorting

Vanaf dit jaar geldt er een nieuwe, tijdelijke afdrachtvermindering waar u wellicht een beroep op kunt doen: de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Met deze BIK (in vorm van afdrachtvermindering) mag u investeringen verrekenen met de loonheffingen.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze BIK en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Stimuleren

De BIK is een regeling die u als ondernemer voor de IB of VPB  met werknemers in dienst waarvoor u loonheffingen afdraagt moet stimuleren om in crisistijd nieuwe bedrijfsmiddelen aan te schaffen en geplande investeringen naar voren te halen. De BIK is een tijdelijke regeling en geldt alleen voor investeringen die u uiterlijk op 31 december 2022 doet in Nederland.

Betaling

Alleen investeringen waarvoor de beslissing is genomen op of na 1 oktober 2020 komen in aanmerking voor de afdrachtvermindering. Hiervoor moet u aannemelijk kunnen maken dat bijvoorbeeld de koopovereenkomst op of na die datum is getekend. Bovendien moet de investering in 2021 of 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die betaling in gebruik zijn genomen.

Investeringsbedrag

De BIK bedraagt 3,9% van het totale investeringsbedrag tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar per BIK-inhoudingsplichtige en 1,8% van het investeringsbedrag boven de € 5 miljoen per kalenderjaar. Per aanvraag (maximaal vier keer per jaar) moet er sprake zijn van een minimale investering van € 20.000. Bovendien moet een bedrijfsmiddel minimaal € 1.500 kosten om in aanmerking te kunnen komen voor de BIK.

Verklaring

Voor het toepassen van de BIK heeft u een BIK-verklaring nodig, die is aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Belastingdienst kan aan de hand van deze BIK-verklaring beoordelen of u het bedrag van de afdrachtvermindering terecht en tot het juiste bedrag in de loonaangifte heeft toegepast.

Wat betreft de toepassing: de Belastingdienst kan de aangifte loonheffingen niet op tijd aanpassen aan de komst van de BIK. Daarom moet u voor BIK-verklaringen die in 2021 zijn gedagtekend de rubriek ‘Afdrachtvermindering zeevaart’ gebruiken. In 2022 zal er wel een nieuwe rubriek ‘BIK afdrachtvermindering’ beschikbaar zijn.

Zelf beslissen in welk aangiftetijdvak inzetten

U kunt in een aangiftetijdvak dus het bedrag aan BIK-afdrachtvermindering dat op dat moment is toegekend in mindering brengen op de af te dragen loonheffingen. Daarbij mag u zelf beslissen in hoeverre u de toegekende BIK-afdrachtvermindering in een bepaald aangiftetijdvak inzet.

Een voorbeeld: de BIK-verklaring is verstrekt over het kalenderjaar 2021 met een dagtekening van 26 maart 2022. U bent maandaangever en kan in uw aangiften over de maanden maart tot en met december 2022 de afdrachtvermindering in mindering brengen op de loonheffingen.

Vrij
Hoe u de afdrachtvermindering verdeelt over deze tijdvakken staat u vrij. Maar toepassing van een afdrachtvermindering kan er niet toe leiden dat de loonheffing die u over een tijdvak afdraagt verder wordt verminderd dan tot nihil.

Samenloop

De BIK is een tijdelijke aanvulling op stimuleringsmaatregelen die al bestaan, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL).

Het is mogelijk om de verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd toe te passen. Een bedrijfsmiddel kan dus zowel via de BIK als via bijvoorbeeld de EIA, MIA of VAMIL voordeel voor u opleveren.

Correctiebericht

De afdrachtvermindering moet worden gerealiseerd in het kalenderjaar waarin de BIK-verklaring door RVO is afgegeven. Dat kan eventueel ook in de loonaangifte van al verstreken tijdvakken, met behulp van (een) correctiebericht(en).

Het aanvragen van de BIK-verklaring laat nog even op zich wachten. RVO verwacht dat de aanvraag pas kan plaatsvinden vanaf 1 september 2021. En dat terwijl investeringen waarvoor de verplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020 direct na de laatste betaling op of na 1 januari 2021 (als u aan de voorwaarden heeft voldaan) al in aanmerking kunnen komen voor de BIK. Nog even geduld dus...Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.

Meer informatie over de aangifte vennootschapsbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte vennootschapsbelasting.