Aanpassing Besluit modellen jaarrekening

7 januari 2016 | Door redactie

De jaarrekening over het boekjaar 2015 moet uw organisatie uiterlijk op 31 mei 2016 opstellen. In het Besluit modellen jaarrekening (BMJ) vindt uw organisatie alle van toepassing zijnde regels terug. Door de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is het BMJ op een aantal punten gewijzigd. Hierdoor zijn een aantal modellen komen te vervallen.

De nieuwe bepalingen zijn op 1 november 2015 in werking getreden en zijn van toepassing vanaf het boekjaar 2016. Het is toegestaan om al voor het boekjaar 2015 voordeel te behalen met de nieuwe regels. Als uw organisatie valt onder het jaarrekeningregime (tool) van een middelgrote of grote onderneming kan uw organisatie kiezen uit model A (tool) en model B (tool). Deze modellen zijn op een aantal punten aangepast. Onder de kop immateriële vaste activa mag uw organisatie bijvoorbeeld geen kosten van onderzoek meer opnemen.

Nieuwe regels voor afboekingen op goodwill

Onder de oude regels mochten afboekingen nooit worden voortgezet wanneer de reden voor de afboeking niet langer bestond. Dit geldt nu niet meer voor afboekingen op goodwill. De afschrijvingstermijn voor de afschrijvingen op goodwill wijzigt ook. Deze periode is ten minste vijf en ten hoogste tien jaar. Goodwill mag niet meer direct ten  laste van het eigen vermogen of resultaat worden gebracht door uw organisatie. De nieuwe regels schrijven voor dat goodwill moet worden geactiveerd en afgeschreven.

Een aantal posten zijn geschrapt

Voor de winst- en verliesrekening waren in het BMJ zes modellen opgenomen: de modellen E tot en met J. Sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening zijn de modellen G en H komen te vervallen. Deze kan uw organisatie dus niet meer gebruiken om de winst- en verliesrekening op te stellen. Model E (tool) en model F (tool) zijn ingekort, door het schrappen van een aantal posten:

  • buitengewone baten;
  • buitengewone lasten;
  • buitengewoon resultaat; en
  • belastingen op het buitengewoon resultaat.

Heeft uw organisatie te maken met één van de posten uit de winst- en verliesrekening die door de vereenvoudiging is komen te vervallen? Dan moet uw organisatie deze post onderbrengen bij één van de algemene posten.