Accountantsverklaring wordt uitgebreid

22 juli 2015 | Door redactie

Aan de accountantsverklaring ontlenen derden, zoals aandeelhouders, het vertrouwen dat er sprake is van een solide onderneming. Incidenten hebben er echter toe geleid dat de maatschappij kritischer is gaan kijken naar dit oordeel. De werkgroep toekomst accountancyberoep heeft daarom onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden. Onlangs startte de internetconsultatie van een wetsvoorstel dat de eerste aanpassingen bevat.

Een aantal ondernemingen is op grond van de wet verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Dit moet u doen als u de jaarrekening opstelt volgens het regime dat geldt voor middelgrote of grote rechtspersonen. In het nieuwsartikel ‘Wijziging jaarrekeningenrecht gepubliceerd’ kon u al lezen dat er onlangs een wetsvoorstel is gepresenteerd dat ervoor zorgt dat ondernemingen per 1 januari 2016 eerder in aanmerking komen voor een vrijstelling van deze controle.

Meestemmen via internetconsultatie

Het kabinet onderzoekt op dit moment op welke wijze een meer uitgebreide controleverklaring vorm kan krijgen. Dit zal waarschijnlijk een verklaring zijn met aandacht voor onder meer aspecten van continuïteit en risicobeheersing, het informerende karakter van de controleverklaring en de kwaliteit van de controleverklaring. Begin juli startte de internetconsultatie van het wetsvoorstel ‘Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’. Dit voorstel bevat de eerste wetswijzigingen. U kunt tot 10 augustus 2015 uw mening over het wetsvoorstel kenbaar maken. Hiermee wil het kabinet de kwaliteit van de wettelijke controle verbeteren. De aanpassingen uit dit wetsvoorstel gaan met name in op de organisatiestructuur en het bestuur van accountantskantoren.

Europa loopt een stapje voor

Op Europees niveau is er door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een uitgebreidere controleverklaring. Zodra de voorstellen zijn omgezet in richtlijnen worden zij – zonder voorafgaande wetswijzigingen – door de NBA opgenomen in de door accountants gehanteerde richtlijnen uit de NV COS (de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden). In het augustusnummer van FA Rendement vindt u meer informatie over de ontwikkelingen rondom de accountantsverklaring. 

Bent u op zoek naar de recentste informatie over voorbeeldverklaringen en –teksten? In het nieuwsartikel Modelverklaring NBA gaf geen goed voorbeeld vindt u de recentste informatie.