Afwijkingen in merendeel van jaarrekeningcontroles

Uit een steekproef blijkt dat accountants in 63% van uitgevoerde jaarrekeningcontroles afwijkingen constateerden. Deze bevindingen leidden ook tot een aanpassing van de jaarcijfers. De steekproef was gehouden onder 467 geanonimiseerde controleopdrachten van 4 kantoren die controles uitvoeren voor organisaties van openbaar belang (oob's).

2 december 2019 | Door redactie

Het doel van de controlewerkzaamheden van de accountant is vaststellen of de jaarrekening (tool) van een onderneming een getrouw beeld geeft. De accountant controleert ook of de jaarrekening is opgesteld conform de daarvoor geldende regelgeving en bekijkt of de jaarrekening geen grove fouten bevat. Afwijkingen maakt de accountant bekend aan het management van de desbetreffende onderneming. De resultaten van de steekproef hebben geleid tot een aanpassing van de gepresenteerde jaarcijfers.

Harde en zachte verschillen in beoordeling 

Bij afwijkingen kan sprake zijn van ‘harde’ technische onjuistheden maar ook van meer ‘zachte’ verschillen in beoordeling. Posten in de jaarrekening zijn namelijk onderhevig aan een bepaalde mate van subjectiviteit. Ook kunnen schattingen van materiële invloed zijn op de jaarrekening. Denk bijvoorbeeld aan aannames bij grote infrastructurele projecten. Zo’n 53% van de doorgevoerde aanpassingen bedraagt 5% of meer van het nettoresultaat. In 30% van de gevallen is dat zelfs meer dan 25%.

Resultaten op Dashboard Accountancy 

De resultaten van de steekproef zijn gepubliceerd op het Dashboard Accountancy op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De onderzochte controles hebben betrekking op de boekjaren 2015, 2016 en 2017.
Het Dashboard Accountancy, dat begin dit jaar is opgezet door de NBA en de oob-accountantskantoren, maakt prestaties van openbare accountantskantoren zichtbaar. Het wordt periodiek aangevuld met nieuwe content. Eerder verscheen er op het Dashboard Accountancy onder andere informatie over het kwaliteitsbeleid, de kernpunten in de uitgebreide controleverklaring, fraude, en interne en externe inspecties.

Bijlagen bij dit bericht