Commissie wil één toezichthouder voor accountants

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft op 1 oktober haar tussenrapportage ter consultatie voorgelegd aan de sector en de stakeholders. De commissie, in het leven geroepen door het ministerie van Financiën, pleit onder andere voor één onafhankelijke toezichthouder.

7 oktober 2019 | Door redactie

Volgens de CTA functioneert het stelsel van toezicht op de accountancysector niet naar behoren. De drie toezichthouders de AFM, de NBA en SRA hebben allemaal een andere invalshoek en stijl. De combinatie van belangenbehartiging en toezicht bij de NBA en SRA is daarnaast niet wenselijk. Door de focus van het toezicht van de AFM op de compliance-kwaliteit zou de controle ook een afvinkexercitie zijn geworden.

Kwaliteitsverbetering van de controle 

De huidige toezichtstructuur met drie toezichthouders moet worden vervangen door één onafhankelijke toezichthouder. Naast de beoordeling van controledossiers wordt de inrichting van het kwaliteitsbeheersingssysteem van de accountantsorganisatie een centraal onderdeel van het toezicht. De doelen van het toezicht worden de handhaving van de wettelijke eisen en het bevorderen van de kwaliteitsverbetering van de wettelijke controle. Dit laatste vergt een constructieve dialoog tussen accountants en de toezichthouder.

Gebrek aan transparantie

Om de kwaliteit van wettelijke controles beter inzichtelijk te maken, moeten accountantsorganisaties jaarlijks indicatoren over de kwaliteit van de uitgevoerde wettelijke controles publiceren, aldus de CTA. Deze indicatoren moeten worden gestandaardiseerd en op één openbaar toegankelijke locatie worden verzameld om vergelijking van accountantsorganisaties te vergemakkelijken. 

Continuïteit en fraude

De CTA constateert dat voor het herstel van het vertrouwen in de sector de focus moet liggen op structurele gebreken bij accountantsorganisaties en niet op incidenten. De CTA ziet ook dat er een kloof bestaat tussen wat de samenleving verwacht van de wettelijke accountantscontrole en wat accountants leveren. Om deze kloof te verkleinen, moeten de onderwerpen continuïteit en fraude een grotere rol krijgen in de accountantscontrole, de opleiding en de permanente educatie.
Tot 1 november kan worden gereageerd op de tussenrapportage van de CTA, die als taak heeft te kijken naar manieren om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren.

Bijlagen bij dit bericht