Het verschil: het jaarverslag en de jaarstukken

15 maart 2018 | Door redactie

In het dagelijks taalgebruik worden de termen jaarverslag en jaarstukken vaak door elkaar gebruikt. Het lijken dezelfde begrippen, maar ze hebben toch echt een andere lading. Wat is het verschil?

In het dagelijks spraakgebruik wordt de term ‘jaarverslag’ vaak abusievelijk gebruikt in de betekenis van ‘jaarrapport’ of ‘jaarstukken’. Het jaarverslag (tool) is echter het bestuursverslag. Het bestuursverslag is het verslag van de directie over het afgelopen boekjaar, de toestand per balansdatum en de visie op de toekomst. Afhankelijk van de grootte van de onderneming is een bestuursverslag verplicht. 

Groottecriteria van rechtspersonen 

Er worden vier verschillende groottes onderscheiden op basis van drie criteria: de waarde van de activa (dat wil zeggen het balanstotaal); de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers. Een rechtspersoon wordt gerekend tot een bepaalde groottecategorie als aan minimaal twee van de drie criteria wordt voldaan. In het jaarrekeningenrecht is 'voordelig' om door te gaan voor een kleine of micro-onderneming, omdat u dan minder informatie hoeft op te nemen in uw jaarrekening (tool). Dit is het gevolg van een aantal vrijstellingen, waardoor de administratieve last vermindert.  

Het begrip ‘jaarstukken’ slaat op een aantal documenten 

Daarnaast wordt in de praktijk veelvuldig gesproken over ‘jaarstukken’. De term ‘jaarstukken’ is een praktische verzamelnaam voor de drie documenten waaruit het jaarrapport is opgebouwd: de jaarrekening (tool), het jaarverslag (bestuursverslag) en de overige gegevens. In de jaarrekening komen, afhankelijk van de grootte van de onderneming de balans, de winst-enverliesrekening, het kasstroomoverzicht (tool) en de toelichting aan de orde. Overige gegevens zijn bijvoorbeeld een accountantsverklaring (tool), de opgave van nevenvestigingen en winstbewijzen of bijzondere zeggenschapsrechten.

JAARVERSLAG: het verslag van de directie over het afgelopen boekjaar, de toestand per balansdatum en de visie op de toekomst
JAARSTUKKEN: de verzamelnaam voor de drie documenten waaruit het jaarrapport is opgebouwd: de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten