Jaarrekening niet op tijd af door corona

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Maar door de coronapandemie kan een tijdige afronding van de jaarrekening in het gedrang komen. Accountants moeten de accountantscontrole op afstand doen en door verschillende maatregelen is steeds opnieuw bijstellen noodzakelijk. Dat kost tijd, waardoor het opstellen en deponeren van de jaarrekening mogelijk vertraging oploopt, stelt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in handreiking 1147.

31 december 2020 | Door redactie

De NBA verwacht dat over het jaar 2020 het opstellen van een betrouwbare verantwoording door de gevolgen van de coronamaatregelen ingewikkelder zal zijn dan in de afgelopen jaren. Niet alleen zullen risicoanalyses steeds moeten worden bijgesteld, maar ook het afgeven van NOW-verklaringen kost de accountant extra tijd. De tijdigheid van de jaarrekening (tool) en de gecommuniceerde publicatiedata kunnen dus mogelijk vertraging oplopen.

Dankzij tijdelijke wet kan jaarrekeningtermijn verlengd worden

In Nederland moeten (niet-beursgenoteerde) nv’s en bv ‘s hun jaarrekeningen opstellen binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de voorbereidingsperiode met ten hoogste vijf maanden te verlengen. Dankzij de Tijdelijke wet Covid-19 Veiligheid en Justitie die op 22 april 2020 in werking trad en daarna steeds tweemaandelijks verlengd is, is het mogelijk om de termijn voor het opmaken van de jaarrekening van onder meer bv´s en nv´s te verlengen van vijf naar tien maanden. Deze verandering regelt dat het bestuur deze beslissing kan nemen. In de oude situatie waren het de aandeelhouders die bij bijzondere omstandigheden de opmaaktermijn naar tien maanden konden verlengen. De deponeringstermijn blijft 12 maanden en wordt niet verlengd. De mogelijkheid om de termijn voor het opmaken van de jaarrekening te verlengen geldt niet voor beurgenoteerde ondernemingen die onder de Transparantierichtlijn vallen. Daar blijft de openbaarmakingstermijn vier maanden.

Tijdelijke wet heeft ook oog voor bestuurdersaansprakelijkheid

Normaal gesproken kan het niet juist voeren van een administratie of het overschrijden van termijnen grote gevolgen hebben: het wordt gezien als economisch delict. In deze spoedwet worden de gevolgen voor bestuurders beperkt als het niet tijdig opstellen van de jaarrekening duidelijk veroorzaakt is door corona. Verder is geregeld dat de algemene vergadering ook elektronisch kan plaatsvinden. De spoedwet geeft ondernemingen en hun accountants de mogelijkheid de tijd te nemen die nodig is om tot de juiste financiële verslaggeving te komen.

Accountant moet ook letten op de grotere risico’s op fraude

In handreiking 1147 (pdf) gaat de NBA verder in op continuïteit, waarderingen en bijzondere waardeverminderingen, interne beheersing en de planning van het afsluitingsproces. De coronapandemie vraagt om extra aandacht van accountants voor continuïteitsrisico’s bij het samenstellen en controleren van de jaarrekening. Daarnaast gaat de NBA in op de gevolgen van het werken op afstand en de anderhalvemetereconomie op de opdrachtuitvoering van de accountant. Zo wijst de NBA op de risico´s van fraude, omdat daarvoor door het op afstand werken meer gelegenheid is.  

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten
Jaarrekeningregimes
Infographic