Lopende projecten opnemen in de jaarrekening

23 december 2013 | Door redactie

Rond de jaarwisseling maken organisaties de balans op van het afgelopen jaar met de jaarrekening. De financiële administratie neemt daarin alle bedrijfsresultaten op van het af te sluiten jaar. Daaronder vallen ook de resultaten van uw afdeling. Voor afgeronde projecten is dat een simpele rekensom: opbrengst minus de kosten. Maar vaak verwacht de directie dat u ook de balans opmaakt voor lopende projecten.

Lopende projecten worden op de jaarrekening meestal weggeschreven onder de noemer ‘onderhanden werk’. U kunt de balans van lopende projecten opmaken via twee methodes:

  • de percentage of completion-methode (POC);
  • de completed contract-methode (CC).

Afhankelijk van het zicht dat u heeft op de voortgang en het resultaat van het lopende project kiest u voor de POC- of voor de CC-methode.

Percentage of completion-methode voor lopende projecten

Heeft u scherp voor ogen welk percentage van het project op dit moment klaar is, dan is het verstandig om te kiezen voor de POC-methode. Het percentage van de verwachte winst komt dan op de jaarrekening. Bij langlopende projecten verdeelt u de winst dan dus over twee of meerdere jaarrekeningen. Bij deze methode moet u wel een betrouwbare inschatting kunnen maken van de toekomstige winst op het project en op de voortgang ervan.

Completed contract-methode bij slecht zicht op voortgang project

Kunt u moeilijk een inschatting maken van de voortgang van het lopende project, dan kunt u ervoor kiezen om de winst pas op te nemen in de jaarrekening van het jaar waarin het project is opgeleverd. Dat is de CC-methode. De winst op het project komt dan dus pas na voltooiing terecht op de jaarrekening. Dat kan soms jaren duren. 

In het decembernummer van MT Rendement, dat 24 december verschijnt, leest u meer over beide methodes en over de voorwaarden op basis waarvan u een goede inschatting kunt maken van de post ‘onderhanden werk’.