Meer aandacht accountant voor Wet late betalingen

Facturen van mkb-ondernemingen moeten volgens de Wet late betalingen sinds 2017 binnen een vastgestelde termijn aan het mkb worden voldaan door grote ondernemingen. Op deze wettelijke verplichting wordt echter nog niet goed acht geslagen. De ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers doet daarom een oproep aan accountants om bij de controle van de jaarrekening over 2018 de naleving van deze wet actief te controleren.

22 januari 2019 | Door redactie

Debiteuren die maar niet over de brug komen zijn voor elke organisatie een doorn in het oog, maar voor kleine ondernemers  (het mkb)  en zzp’ers vormen late betalingen al helemaal een groot risico. Om deze groepen tegemoet te komen is in 2017 de Wet late betalingen in het leven geroepen. ONL voor ondernemers krijgt echter nog te veel signalen dat deze wet niet nageleefd wordt en roept daarom accountants op om bij de controle van de jaarrekening (tool) hier extra op te letten. Bovendien moeten ze melden welke grote ondernemingen zich niet houden aan de Wet late betalingen.

Accountants hebben meldplicht over late betalingen

De Wet late betalingen, die onder andere door ONL is geïnitieerd, moet de macht van de sterkste inperken: grote ondernemingen konden aan kleinere organisaties een eigen betalingstermijn afdwingen, waardoor mkb-ondernemingen soms tot wel 120 dagen moesten wachten tot facturen voldaan werden. De Wet late betalingen beperkt deze betalingstermijn tussen grote ondernemingen en het mkb en zzp’ers. Wie na 30 dagen pas overgaat tot betaling moet handelsrente neertellen voor de overschrijding van de betalingstermijn. Accountants kunnen bij hun jaarrekeningcontrole onderzoeken of er te laat betaald is en zo ja, of de grote ondernemingen daadwerkelijk rente hebben betaald. Dit past ook binnen de meldplicht die de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) aan accountants oplegt.