Nieuwe versie protocol voor mkb-accountants

11 maart 2016 | Door redactie

Onlangs is een nieuwe versie van het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2015 gepubliceerd. Het protocol beschrijft de werkzaamheden voor de jaarrekening en het werkt de opdrachten van de accountant nader uit. Bovendien bevat het diverse handige en nieuwe modellen voor met name mkb-accountants.

Het protocol is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de Expertgroep Curatele, Bewindvoering en Mentorschap (CBM), het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) en verschillende brancheorganisaties. Het protocol vervangt de versie uit 2014 en is beoordeeld door een klankbordgroep van mkb-accountants en door een werkgroep van de NBA. Er is veel nieuwe informatie in opgenomen en er zijn een aantal kerntaken van de accountant verduidelijkt. Zo is er een update van procedures en gewijzigde aanlevertermijnen ten opzichte van de versie uit 2014 en informatie over verslaggevingseisen ten aanzien van de jaarrekening, de controleopdracht en de samenstellingsopdracht uit de accountantsverklaring (tool). Ook is er meer uitleg over de uitvoering van een steekproef. 

Nieuwe en handige modellen voor de mkb-accountant

Het protocol is bedoeld voor de accountants van curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM). Zij moeten op grond van het protocol een aantal documenten opstellen en inleveren bij de kantonrechter van de vestigingsplaats van de curator, bewindvoerder of mentor. Het gaat hierbij om een eigen verklaring, een verslag van de accountant, de jaarrekening en een controleverklaring. Aan het protocol zijn een aantal bijlagen toegevoegd:

  1. Basismodel Opdrachtbevestiging accountant
  2. Basismodel Aanbiedingsbrief accountant
  3. Basismodel Adviesbrief aanbevolen verbeteringen
  4. Basismodel Rapport van feitelijke bevindingen
  5. Basismodel Samenstellingsverklaring bij de jaarrekening

De splitsing van de aanbiedings- en adviesbrief is nieuw. Deze splitsing is doorgevoerd omdat de accountant geacht wordt verbeteringen te melden die nodig zijn om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het aangeven van verbeteringen behoort tot de prominentere adviesfunctie van de accountant en past daarom niet in een rapport van feitelijke bevindingen. Daarom moet de accountant de verbeteringen voortaan in een separate adviesbrief vermelden. Ook van deze adviesbrief is een voorbeeld als bijlage in het protocol (pdf) opgenomen.

Bent u op zoek naar de recentste informatie over voorbeeldverklaringen en –teksten? In het nieuwsartikel Modelverklaring NBA gaf geen goed voorbeeld vindt u de recentste informatie.