Ontheffing jaarrekening in uitzonderlijke gevallen

10 maart 2023 | Door redactie

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Een aantal jaren kwam een tijdige afronding van de jaarrekening in het gedrang door corona. Maar er kunnen ook andere redenen zijn waardoor de jaarrekening niet op tijd af komt. U kunt dan ontheffing aanvragen. Dat kan alleen in bijzondere omstandigheden.

Een aantal jaren kostte het opstellen van een betrouwbare verantwoording door de gevolgen van de coronamaatregelen meer moeite. Niet alleen moesten risicoanalyses steeds worden bijgesteld, maar ook het afgeven van NOW-verklaringen kostte de accountant extra tijd. De tijdigheid van de jaarrekening (tool) kon vertraging oplopen. Normaal gesproken kan het niet juist voeren van een administratie of het overschrijden van termijnen grote gevolgen hebben: het wordt gezien als economisch delict.

Tijdelijke wet Covid 19-Veiligheid en Justitie per 1 februari 2023 deels vervallen

Dankzij de Tijdelijke wet Covid-19 Veiligheid en Justitie die op 22 april 2020 in werking trad en daarna een aantal keren verlengd is, was het mogelijk om de termijn voor het opmaken van de jaarrekening van onder meer bv's en nv's te verlengen van vijf naar tien maanden. Het bestuur besliste hierover. In de oude situatie waren het de aandeelhouders die bij bijzondere omstandigheden de opmaaktermijn naar tien maanden konden verlengen.
Per 1 februari 2023 zijn de meeste regels uit deze tijdelijke wet vervallen. Dat betekent dat de bevoegdheid om (maximaal) vijf maanden uitstel te geven voor het opmaken van de jaarrekening weer toekomt aan de aandeelhoudersvergadering, in plaats van aan het bestuur. Wel wordt nog gewerkt aan een permanente wettelijke regeling voor een digitale algemene vergadering, een mogelijkheid die dankzij de tijdelijke wet ook was toegestaan.

In uitzonderlijke gevallen ontheffing rondom de jaarrekening

In uitzonderlijke gevallen blijft het mogelijk om ontheffing te vragen voor de wettelijke plicht over ieder boekjaar een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Er moeten dan 'gewichtige omstandigheden' zijn, bijvoorbeeld:

  • Als er sprake is van faillissement (tools) gedurende de hele periode waarvoor de ontheffing is gevraagd. Het beheer van de boedel van de onderneming valt dan onder de curator, die al in het openbaar verantwoording aflegt en ook zelf onder toezicht staat van de rechter-commissaris. Voor de jaren voorafgaand aan het faillissement is de bestuurder nog steeds verantwoordelijk en daarover moet nog steeds een jaarrekening worden gedeponeerd.
  • Als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld bij brand of diefstal, waardoor er geen stukken te overleggen zijn. Of wanneer de stukken in beslag zijn genomen door de FIOD of justitie.

De tijdelijke ontheffing wordt verleend voor maximaal een periode van 12 kalendermaanden. voordat die termijn verlopen is, moet de jaarrekening alsnog opgemaakt voorgelegd vastgesteld en gedeponeerd zijn.

Bijlagen bij dit bericht

Het jaarrekeningregime bepalen
E-learning | VideoCollege 6 minuten
Jaarrekeningregimes
Infographic