Strengere regels voor accountants van kracht

Voor accountants gelden sinds het begin van dit jaar strengere gedrags- en beroepsregels. Daarnaast zijn op 1 januari 2020 nieuwe regels voor de onafhankelijkheid van controlerend accountants in werking getreden.

13 januari 2020 | Door redactie

De verordening tot wijziging van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (Wijzigingsverordening VGBA 2019) en de Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Wijzigingsverordening ViO 2019) zijn op 31 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Met ingang van 2020 zijn zij van kracht.

Verplichting tot collegiaal overleg  

De Wijzigingsverordening VGBA 2019 betreft onder andere de verplichting tot collegiaal overleg, het aannemen of aanbieden van geschenken en het aanzetten tot onethisch gedrag. Collegiaal overleg is verplicht voor een opvolgend accountant die in de voorgaande verantwoordingsperiode geen beoordelingsopdracht, samenstellingopdracht (tool) of controleopdracht (tool) heeft uitgevoerd bij dezelfde cliënt. Collegiaal overleg is overigens vormvrij. Afhankelijk van de opdracht kan er worden gekozen voor mondeling (bij elkaar of telefonisch) of schriftelijk (elektronisch of per post) overleg.

Wijzingen bij assurance-opdrachten

De Wijzigingsverordening ViO 2019 betreft onder andere wijzigingen die betrekking hebben op:

  • de langdurige betrokkenheid van teamleden bij een opdrachtgever;
  • de beperking van werkzaamheden van assurance-partners tijdens de roulatietermijn; en
  • het explicieter maken dat roulerende partners leiding mogen geven, zolang zij niet inhoudelijk zijn betrokken bij een opdracht.

Rouleren en een afkoelingstermijn

Langdurige betrokkenheid kan een bedreiging zijn voor de onafhankelijke uitvoering van een assurance-opdracht. Daarom moeten key assurance-partners rouleren en geldt voor hen een afkoelingstermijn. Het doel van deze periode is afstand creëren tussen key assurance-partners en de verantwoordelijke partij, haar medewerkers, haar belangen en het assurance-object. Na afloop van deze periode kunnen assurance-partners meestal weer met een frisse blik naar een assurance-opdracht kijken.

Bijlagen bij dit bericht