Tweederde MKB-accountantskantoren scoort te laag

12 oktober 2016 | Door redactie

De Raad voor toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft verslag gedaan van de controles op accountantskantoren voor het MKB die de Raad in 2015 heeft uitgevoerd. De NBA heeft gebreken geconstateerd bij bijna tweederde van de onderzochte kantoren. Tien procent van de kantoren moest zelfs dossiers overdragen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De NBA stelt daarom een tweeledig verbeterplan voor.

Om een verbeterslag te maken stelt de NBA voor om de getoetste  accountantskantoren die niet aan de normen voldoen op korte termijn nogmaals onder de loep te nemen. Deze tweede toetsing moet leiden tot een snelle verbetering. Ook biedt de NBA begeleiding bij het implementeren van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de  accountantscontrole. Al eerder bepleitte de NBA nieuwe standaarden en nieuwe richtlijnen die extra aandacht besteden aan het verstrekken van informatie in de toelichtingen op de accountantsverklaring (tool). Hierbij gaat het in het bijzonder om informatie die is verkregen buiten het grootboek (e-learning) en de subgrootboeken (e-learning) van uw organisatie. De niet-OOB-kantoren werken sinds 1 januari 2016 aan de implementatie van maatregelen die een structurele kwaliteitsverbetering en cultuurverandering binnen de accountancy moet opleveren.  

Kennis van wet- en regelgeving is grote lacune

De Raad heeft 83 accountantskantoren die beschikken over een wettelijke controlevergunning voor niet-beursgenoteerde ondernemingen (niet-OOB) getoetst en daarvan verslag (pdf) gedaan. Bij  meer dan de helft van deze accountantskantoren kwamen onvolkomenheden aan het licht (zie het cirkeldiagram). Van de 83 kantoren hebben acht kantoren (tien procent) hun dossiers zelfs moeten overdragen aan de AFM. De Raad concludeert dat de tekortkomingen vooral worden veroorzaakt door onvoldoende bekendheid met wet- en regelgeving en het correct toepassen ervan. Daarnaast beginnen veel accountantspraktijken te laat met het opzetten van een intern kwaliteitssysteem of met het doorvoeren van een al eerder door de Raad goedgekeurd verbeterplan. De tekortkomingen zijn van verschillende aard: van het niet naleven van verslaggevingsvereisten op dossierniveau tot het niet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

 

2016-10-12 - toetsing nba accountantskantoren.JPG

Rendement.nl biedt de tool Controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. Neem deze overeenkomst door zodat u bij het opstellen van de jaarrekening alvast rekening houdt met de belangrijkste aandachtspunten van de accountant.