Verplichte paragraaf over continuïteit in bestuursverslag

21 december 2018 | Door redactie

De Stuurgroep Publiek Belang van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) pleit ervoor een paragraaf in bestuursverslagen op te nemen waarin de continuïteit en de toekomstbestendigheid van een organisatie wordt beschreven. Daarmee moet eerder duidelijk worden of een organisatie afstevent op een faillissement.

De Stuurgroep van de NBA vindt dat de communicatie over hoe een organisatie er voor staat, beter kan. Over de toekomstbestendigheid van een organisatie wordt nu pas gerept als er onzekerheden over bestaan. Maar betrokkenen bij een organisatie hebben er belang bij om eerder te weten of er zwaar weer of zelfs een faillissement (tools) op handen is. Nu komt dit onderwerp vaak helemaal niet ter sprake in een bestuursverslag, tenzij er al reden voor is.

Er moet altijd een paragraaf over continuïteit in bestuursverslag

Om te voorkomen dat het beeld blijft bestaan dat áls er over continuïteit gerept wordt er dus iets aan de hand is, bepleit de Stuurgroep dat er altijd een paragraaf in het bestuursverslag wordt opgenomen. Ook als er nog geen enkel gevaar voor enige vorm van discontinuïteit van de organisatie dreigt. Zo’n verplichte paragraaf biedt de accountant de mogelijkheid om bij het opstellen van de accountantsverklaring (tool) bij het bestuur om onderbouwing te vragen. Daarmee kan ook de accountantscontrole aangescherpt worden. Volgens de Stuurgroep zou deze verplichting moeten gelden voor alle organisaties die volgens de wet een jaarrekeningcontrole moeten (laten) uitvoeren.

Wetgeving rond jaarverslaglegging moet veranderen

Op dit moment is het niet verplicht het bestuursverslag, naast de jaarrekening, te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Organisaties mogen volstaan met het deponeren van het jaarverslag (tools). Door ook het deponeren van het bestuursverslag verplicht te stellen (behalve voor organisaties die onder het jaarrekeningregime (tool) micro en klein vallen), met daarin de paragraaf over de toekomstbestendigheid van de organisatie, moeten de huidige wettelijke verslaggevingsregels wel worden aangepast. Daarover doet de Stuurgroep in de whitepaper (pdf) al een voorstel voor de wetgever.