Wetgevingstraject accountancy verlengd

19 februari 2016 | Door redactie

Het was de bedoeling dat twee wetsvoorstellen die accountantsorganisaties betreffen op hetzelfde moment ingediend bij en behandeld zouden worden door de Tweede Kamer. Onlangs heeft minister Dijsselbloem van Financiën aangegeven langer nodig te hebben voor het wetsvoorstel ‘Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’. Het andere wetsvoorstel, ‘Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekening’, wordt wel al binnen enkele weken ingediend.

Vorig jaar juli is er een internetconsultatie opengesteld voor het wetsvoorstel ‘Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’. Dit voorstel bevat een aantal wetswijzigingen om bij een opgestelde  jaarrekening (tool) een uitgebreidere en betere accountantsverklaring (tool) te krijgen. Op deze internetconsultatie hebben vijftien organisaties gereageerd. Het verwerken van deze reacties vergt de nodige tijd en aandacht, waardoor het onmogelijk is al op kortere termijn het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer. Minister Dijsselbloem streeft ernaar om de stukken na het zomerreces aan de Tweede Kamer toe te sturen.

De AFM moet een intensieve geschiktheidstoets afnemen

In dit wetsvoorstel is ook een geschiktheidstoets opgenomen die ertoe leidt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) meer dan honderd personen op geschiktheid zal moeten toetsen. Deze intensieve toetsing kan pas plaatsvinden na inwerkingtreding van de wet. Daarom is het noodzakelijk om  overgangsrecht in het wetsvoorstel op te nemen. Zittende dagelijkse beleidsbepalers en bestuurders moeten binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet geschikt bevonden zijn, onder voorbehoud van tussentijdse herbenoeming. Voor personen die intern toezichthouden geldt een overgangstermijn van twaalf maanden. De nu beoogde inwerkingtredingsdatum voor deze wet is 1 juli 2017. 

De implementatiewet is wel eerder klaar  

Het andere wetsvoorstel, ‘Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles’, wordt wel op de eerder beoogde datum ingediend bij de Tweede Kamer. Dit moet ook wel, want de implementatiewet dient uiterlijk op 17 juni 2016 geïmplementeerd te zijn in de nationale wet- en regelgeving. De behandeling van dit wetsvoorstel moet nog dit voorjaar plaatsvinden.