Is de paragraaf over continuïteit in het bestuursverslag nu al verplicht?

12 juni 2020

Wat wordt er bedoeld met een paragraaf over continuïteit in het bestuursverslag en is deze tekst nu al verplicht?

Het gevaar voor de continuïteit van een onderneming komt vaak pas boven tafel als er al onzekerheden over bestaan. Maar belanghebbenden van een onderneming willen eerder weten of er zwaar weer of zelfs een faillissement op handen is. Nu komt dit onderwerp vaak helemaal niet ter sprake in een bestuursverslag, tenzij er al reden voor is.

Om te voorkomen dat het beeld blijft bestaan dat áls er over continuïteit gerept wordt er dus iets aan de hand is, bepleit een stuurgroep van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants dat er altijd een paragraaf in het bestuursverslag wordt opgenomen. Ook als er nog geen enkel gevaar voor enige vorm van discontinuïteit dreigt.

Zo’n verplichte paragraaf biedt de accountant de mogelijkheid om bij het opstellen van de accountantsverklaring bij het bestuur om onderbouwing te vragen. Daarmee kan ook de accountantscontrole aangescherpt worden. De verplichting zou moeten gelden voor alle ondernemingen die volgens de wet een jaarrekeningcontrole moeten (laten) uitvoeren.

Deponeren bestuursverslag niet verplicht

Het is nu niet verplicht het bestuursverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het deponeren van het jaarverslag volstaat. Voor een verplichte paragraaf over de toekomstbestendigheid moeten de huidige wettelijke verslaggevingsregels nog worden aangepast.