Waar moet ik coronasubsidies opnemen in de jaarrekening?

22 april 2021

Onze onderneming heeft een beroep gedaan op enkele coronasubsidies. Waar moet ik die opnemen in de jaarrekening?

De rijksoverheid heeft naar aanleiding van de coronapandemie en de maatregelen die zijn getroffen een aantal regelingen in het leven geroepen, zoals de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werk (NOW), de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOG) en diens opvolger de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Uit Richtlijn 274 ‘Overheidssubsidies’ van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), valt op te maken dat de hiervoor genoemde coronaregelingen allemaal vallen onder ‘exploitatiesubsidies’. Dit zijn subsidies voor bestedingen die in het jaar van besteding als kosten worden beschouwd (zoals loonsubsidies, opleiding- en scholingsubsidies en subsidies voor exportbevordering). Exploitatiesubsidies kunnen ook subsidies zijn voor bepaalde gederfde opbrengsten of voor exploitatietekorten in het algemeen.

Een exploitatiesubsidie moet in de winst-en-verliesrekening worden gepresenteerd als een opbrengst (onder een algemene post zoals ‘overige bedrijfsopbrengsten’ of als afzonderlijke post) of kan in mindering worden gebracht op de kosten waar deze betrekking op heeft.

Toelichtingen opnement

In de toelichting in de jaarrekening moeten de volgende zaken worden opgenomen:

  • de aard van verkregen overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun;
  • de wijze waarop overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun in de jaarrekening zijn verwerkt;
  • de omvang van de in het verslagjaar in de jaarrekening verwerkte overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun;
  • de voorwaardelijke financiële verplichtingen die verband houden met genoten ontwikkelingskrediet.