Het financiële plaatje van uw organisatie in kaart brengen

Het is erg belangrijk dat u als financieel professional weet hoe uw of een andere organisatie er financieel voor staat. U wilt natuurlijk ook de ontwikkelingen kunnen volgen en bijsturen waar dat nodig is. Gelukkig is er meestal een overvloed aan data. Maar juist door deze overvloed is het nodig het overzicht te behouden. Hiervoor kunt u kengetallen gebruiken, zoals financiële ratio’s.

5 februari 2019 | Door redactie

Om de financiële ontwikkeling van een organisatie te kunnen volgen, wordt niet alleen naar de balans (tool) en winst-en-verliesrekening (tool) van een onderneming gekeken. U kijkt hiervoor namelijk ook naar de onderlinge verbanden in die overzichten over een langere tijd. Deze onderlinge verbanden worden ratio’s of kengetallen genoemd. Die bevatten geconcentreerde informatie en geven zo snel overzicht.

De meest gebruikte financiële ratio’s

De meest gebruikte ratio's zijn de liquiditeitsratio, de solvabiliteitsratio en de rentabiliteitsratio. U berekent deze met gegevens uit de balans en de winst- en-verliesrekening. De liquiditeit van een onderneming laat zien in hoeverre de organisatie in staat is om aan de financiële verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. De bekendste liquiditeitsratio is de current ratio (tool). De solvabiliteit is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans en laat zien in hoeverre de onderneming afhankelijk is van schuldeisers en geeft weer in hoeverre de organisatie aan de betalingsverplichtingen kan voldoen wanneer die failliet gaat. Het gaat dus om de samenstelling van de passivakant van de balans (tool). Banken gebruiken deze ratio logischerwijs als er een kredietaanvraag wordt gedaan. De bank ziet de onderneming als 'financieel gezond' als de uitkomst ligt tussen de 25 en de 40 procent. Met een rentabiliteitsratio (tool) drukt u de opbrengst uit in een percentage van het totale vermogen (RTV), het eigen vermogen (REV) of in een percentage van het vreemd vermogen (RVV). Deze geven inzicht in de winstgevendheid van de organisatie.

Andere tools over werkkapitaal en winstmarge

Naast het berekenen van de financiële ratio’s voor uw onderneming, is het ook van belang om kritisch naar het netto werkkapitaal (tools) te kijken. De current ratio berekent u aan de hand van de onderdelen van het netto werkkapitaal (NWK), maar gaat ervan uit dat voor de voorraden en de debiteuren (tools) op korte termijn geld wordt geïnd en dat voor alle kortlopende verplichtingen op korte termijn de betaling kan worden verricht. .

Kengetallen zijn niet alleen maar financieel

Kengetallen bevatten niet alleen financiële informatie. Financiële resultaten van een onderneming staan namelijk in verband met de bedrijfsvoering. Daarom zijn de meeste kengetallen niet alleen financieel meer, maar ze  gaan ook over marketing of innovatie. Daarnaast is het goed om eens te kijken naar de interne processen van uw organisatie, die uiteindelijk moeten leiden tot de winstmarge die u nastreeft. Uw processen zijn onder te verdelen in primaire en secundaire processen. Om deze processen in kaart te brengen, kunt u gebruikmaken van de waardeketen van Porter (tool).