Klimaat krijgt nog weinig aandacht van de accountant

Met het Klimaatakkoord streeft Nederland naar 25% minder broeikasgassen in 2020 en 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Uit een enquête onder bijna 9.000 openbaar accountants blijkt dat accountants zich nog maar beperkt bezighouden met klimaatvraagstukken, terwijl de samenleving wel behoefte heeft aan meer inzicht in klimaatprestaties.

25 mei 2020 | Door redactie

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onderzocht samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in hoeverre openbaar accountants betrokken zijn bij het verwezenlijken van minder CO2-uitstoot. Het onderzoek ‘CO2 onder controle?’ wijst uit dat accountants zich nog maar beperkt bezighouden met klimaatvraagstukken, maar daar wel een grotere rol in zouden willen hebben. Voor driekwart van de accountants en hun cliënten geldt dat het onderwerp CO2-uitstoot nu niet op de agenda staat.

Afwachtende houding bij accountants en cliënten

De NBA ziet in de uitkomsten dat er meer aandacht nodig is voor het onderwerp CO2-reductie, bij zowel accountants als bij hun cliënten. Uit het onderzoek blijkt een afwachtende houding aan beide kanten. De beroepsorganisatie beschouwt het als haar taak om accountants op dit gebied te stimuleren en faciliteren. Maar liefst 68% van de openbaar accountants verwacht dat de betrokkenheid bij deze dienstverlening de komende jaren zal toenemen.

CO2-beprijzing voor terugdringen uitstoot

Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat de meeste accountants persoonlijk bezorgd zijn over klimaatverandering. Tegelijkertijd kijkt men terughoudend naar maatregelen als verplichte rapportage over CO2-uitstoot: 65% vindt rapporteren de vrije keuze van organisaties, waarbij 31% vindt dat verslaggeving hierover van assurance moet worden voorzien. 52% vindt CO2-beprijzing een geschikt instrument voor terugdringing van de uitstoot.

Maak CO2-beleid concreet

Om de betrokkenheid van externe accountants bij CO2-reductie te bevorderen, komen de onderzoekers met de volgende aanbevelingen voor de accountants:

  • Neem verantwoordelijkheid en begin als accountant het gesprek over klimaat.
  • Help organisaties om CO2-beleid concreet te maken. 
  • Ga als accountantskantoor aan de slag met het ontwikkelen van kennis, doelstellingen en dienstverlening op het gebied van CO2-reductie.