Handreiking over rol OR bij energietransitie

7 mei 2021 | Door redactie

Organisaties moeten allerlei maatregelen treffen om de klimaatdoelstellingen te halen. Hierbij speelt de ondernemingsraad (OR) een grote rol. De vernieuwde handreiking van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de rol van de OR bij de energietransitie is hierbij een praktisch hulpmiddel.

Nederland verkeert in een grootschalige energietransitie. Het Nederlandse bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten maatregelen treffen om aan de afspraken van het Klimaatakkoord (2019) te voldoen. In de handreiking Rol ondernemingsraad bij energietransitie door het klimaatakkoord (pdf) legt de SER uit wat de energietransitie inhoudt, wat de gevolgen van de energietransitie zijn voor organisaties en werknemers en welke rol de OR hierbij kan spelen.

OR kan voortouw nemen om organisatie toekomstbestendig te maken

De OR kan een voortrekkersrol innemen bij deze energietransitie (artikel). De OR heeft namelijk de speciale taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). De OR kan het onderwerp ‘energietransitie’ op de agenda zetten van de overlegvergadering met de bestuurder en met hem bespreken hoe de organisatie hier invulling aan kan geven. Organisaties krijgen te maken met strengere eisen aan bijvoorbeeld het gebouw, het wagenpark, het productieproces en de arbeidsomstandigheden. Welke maatregelen zijn nodig om de organisatie toekomstbestendig te maken? Welke (technologische) voorzieningen en investeringen zijn hiervoor nodig? Welke gevolgen hebben de klimaateisen voor de bedrijfsprocessen en de werknemers?

OR heeft verschillende bevoegdheden bij energietransitie

De OR kan ook zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) gebruiken om de bestuurder ongevraagd te adviseren over milieuvriendelijke maatregelen. De kans is bovendien groot dat de OR adviesrecht (artikel 25 WOR) of instemmingsrecht (artikel 27 WOR) heeft bij de wijzigingen die de bestuurder wil doorvoeren om de organisatie toekomstbestendig te maken. De bestuurder kan bij de energietransitie dus niet om de OR heen!