Leidraad voor klimaatplannen van financiële sector

1 november 2022 | Door redactie

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) hebben samen een leidraad ontwikkeld. Dit hulpmiddel ondersteunt financiële instellingen bij het opstellen van actieplannen op het gebied van milieu.

In het Klimaatcommitment hebben ruim 50 financiële instellingen afspraken gemaakt over de manier waarop zij bijdragen aan het Parijsakkoord, het internationale verdrag dat zich inzet tegen de opwarming van de aarde, evenals het Nederlandse Klimaatakkoord. Een actieplan beschrijft de manieren waarop een instelling het CO2-gehalte van beleggingen en financieringen probeert te verlagen om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen. Het doel van de nieuwe leidraad is duidelijkheid creëren over de elementen die in een actieplan op het gebied van klimaat en milieu thuishoren en de meting van het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen.

Actieplannen beter vergelijkbaar

KPMG constateerde in de eerste voortgangsrapportage van het Klimaatcommitment dat er verschillen in interpretatie waren van cijfers en uitkomsten van metingen over het CO2-gehalte. De NVB, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en DUFAS bundelden als reactie daarop de krachten en maakten een leidraad voor hun achterban. Financiële instellingen weten door de leidraad nu precies wat ze moeten meten en welke elementen in een actieplan thuishoren. Door de leidraad krijgen stakeholders ook meer inzicht in de manier waarop financiële instellingen invulling geven aan de afspraken uit het Klimaatcommitment. Een bijkomend voordeel van de leidraad is dat actieplannen onderling beter met elkaar kunnen worden vergeleken.
De 'Leidraad voor relevante financieringen, beleggingen en actieplannen' (pdf) kwam tot stand in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Financiën en zal jaarlijks worden geactualiseerd en aangescherpt.