OR kan drijfveer zijn achter vergroening kantoorpand

6 oktober 2021 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorpand minimaal energielabel C hebben, anders mag het niet meer worden gebruikt. De ondernemingsraad (OR) kan er bij de bestuurder op aandringen dat hij werk maakt van de vergroening van het gebouw. Met verschillende voorzieningen maakt het kabinet het investeren in milieumaatregelen aantrekkelijker.

Het kabinet maakt de komende jaren miljarden vrij om aan de afspraken uit het klimaatakkoord te voldoen. Als onderdeel van de energietransitie wil de overheid bedrijfs- en kantoorpanden  energiezuiniger maken. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben (video), anders mogen ze niet meer worden gebruikt. Organisaties kunnen hier het beste snel werk van maken, want het energiezuiniger maken van een gebouw is vaak een flinke klus. De OR kan bij deze vergroening het voortouw nemen.

OR kan aanjager zijn van verduurzaming

De OR kan een voortrekkersrol innemen bij de milieumaatregelen die de organisatie moet treffen (artikel). De OR heeft namelijk de speciale taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). De OR kan het energiezuiniger maken van het kantoor op de agenda zetten van de overlegvergadering met de bestuurder of bij hem een initiatiefvoorstel (artikel 23, lid 3 WOR) indienen hoe de organisatie aan de energielabel C-verplichting kan voldoen. Hierin kan de OR onder andere de fiscale regelingen opnemen waar de organisatie een beroep op kan doen. Vanaf 1 januari 2022 wil het demissionaire kabinet investeringen in milieumaatregelen fiscaal aantrekkelijker maken.

Kabinet verhoogt aftrekposten voor milieuvriendelijke investeringen

Om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om in milieuvriendelijke maatregelen te investeren, wil het kabinet de percentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) vanaf 1 januari 2022 verhogen. De drie aftrekpercentages van de MIA gaan dan omhoog van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%. Deze verhoging is nodig omdat milieu-investeringen duurder zijn geworden of omdat deze veel duurder zijn dan alternatieven die minder milieuvriendelijk zijn. Het verhogen van de aftrekpercentages van de MIA is onderdeel van het Belastingplan 2022. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat de verhoging vanaf 1 januari 2022 in.

Organisatie kan beroep doen op diverse fiscale regelingen

De organisatie kan ook een beroep doen op verschillende andere financiële en fiscale voorzieningen van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de Energie Investerings Aftrek (EIA, voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie), de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE, bij de aanschaf van energiebesparende apparaten) of de Regeling Groenprojecten (voor een verduurzaming van gebouwen).

Handreiking SER over de rol van de OR bij de energietransitie

Naast de vergroening van het pand moet de organisatie meer maatregelen treffen in het kader van de energietransitie. De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceerde eerder dit jaar een handreiking over de rol van de OR bij de energietransitie. Hierin legt de SER uit wat er allemaal bij de energietransitie komt kijken, wat de gevolgen van de energietransitie zijn voor organisaties en werknemers, en welke rol de OR hierbij kan spelen.

Bijlagen bij dit bericht