Ruimte voor verbetering in klimaatrapportages

1 november 2021 | Door redactie

De kwaliteit van klimaatrapportages van Nederlandse ondernemingen laat over het algemeen te wensen over. Ondernemingen uit de financiële sector vormen een uitzondering. Dat is de belangrijkste conclusie uit de Klimaatbarometer 2021 van accountants- en adviesorganisatie EY.

Uit het onderzoek komt naar voren dat klimaatrapportages in Nederland voet aan de grond krijgen. De kwaliteit daarvan is echter vaak niet om over naar huis te schrijven. De ondernemingen communiceren over het algemeen wel goed over doelstellingen op het gebied van het klimaat. Zo verstrekt meer dan de helft van de beoordeelde bedrijven (53%) concrete streefcijfers over terugdringing van CO2-uitstoot en verkleining van de ecologische voetafdruk. Er wordt echter minder goed gerapporteerd over strategie, governance en risicobeheersing rond het klimaatbeleid, de andere drie onderdelen van het framework van de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board (FSB). Ook ontbreekt de samenhang tussen de verschillende onderdelen nog vaak.

Governance en strategie

Belangrijke tekortkomingen in de rapportages hebben vaak betrekking op governance en strategie. Ondernemingen melden wel in 44% van de gevallen dat de raad van bestuur en/of het management betrokken zijn bij klimaatonderwerpen, maar wat hun werkzaamheden precies inhouden is niet altijd even duidelijk. Als het bijvoorbeeld gaat om het integreren van klimaatmodellen en het definiëren van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) voor risico’s en kansen, zijn er ook genoeg verbeteringen mogelijk.

Klimaatdoelen van 2030

Hoewel het Nederlandse bedrijfsleven achterloopt ten opzichte van dat van veel andere landen, doet de financiële sector in Nederland het opvallend goed, zelfs internationaal gezien. Banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen lopen voorop. Dit komt mogelijk doordat de financiële sector al jarenlang gewend is aan het opstellen van rapportages voor externe toezichthouders. EY hoopt op een verbetering van klimaatrapportages, zodat de in het Nederlandse Klimaatakkoord vastgelegde klimaatdoelen van 2030 worden gehaald.
Voor de Klimaatbarometer 2021 zijn de jaarverslagen van 64 Nederlandse organisaties beoordeeld op de mate waarin zij rapporteren over klimaatdoelen.