Integriteitsmanager speelt centrale rol bij integriteit

28 september 2022 | Door redactie

Steeds meer organisaties maken serieus werk van het integriteitsbeleid. Het aanstellen van een integriteitsmanager is daarbij een goede stap. Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) heeft een profiel opgesteld waaraan een goede integriteitsmanager moet voldoen. De ondernemingsraad (OR) kan daar zijn voordeel mee doen.

Integriteit is een belangrijk onderwerp voor organisaties. Van werkgevers wordt verwacht dat zij de nodige integriteitsmaatregelen nemen, zoals meldprocedures, aanbestedingsprocedures, vertrouwenspersonen (tool) en gedragscodes (tool). Werkgevers doen er verstandig aan om één of meer personen in de organisatie verantwoordelijk te maken voor het integriteitsbeleid. Het HvK pleit daar al jaren voor en publiceerde onlangs een uitgebreid Functieprofiel Integriteitsmanager (pdf). Dit geeft werkgevers houvast bij het aanstellen van een goede integriteitsmanager.

Taken van de integriteitsmanager

De integriteitsmanager speelt een centrale rol bij onder andere het ontwikkelen en uitvoeren van het integriteitsbeleid in de organisatie. Welke taken de integriteitsmanager precies op zich zal nemen, verschilt per organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het:

  • in kaart brengen van de specifieke integriteitsrisico’s en -vraagstukken in de organisatie;
  • ontwikkelen, invoeren, uitdragen, monitoren en actualiseren van het integriteitbeleid;
  • ondersteunen en adviseren van het management bij de uitvoering en verbetering van het integriteitsbeleid;
  • onderwerp integriteit onder de aandacht brengen en houden in de organisatie;
  • samenwerken met externe partijen, zoals koepelorganisaties of overlegorganen;
  • adviseren over externe communicatie (proactief en bij incidenten);
  • ondersteunen van werknemers bij het vinden van de juiste meldkanalen.

OR kan eraan bijdragen dat bestuurder werk maakt van integriteit

Heeft de bestuurder nog geen integriteitsbeleid opgesteld, dan kan de OR zijn initiatiefrecht (artikel 23 WOR) gebruiken om de bestuurder (ongevraagd) te adviseren dit alsnog te doen. Het functieprofiel van het HvK vormt hierbij een goede basis. Daarnaast kan de OR er bij de bestuurder op aandringen dat hij dit beleid en het doel ervan onder de aandacht brengt van de werknemers om het bewustzijn over integriteit te vergroten. Werknemers die niet weten wat het belang is van integer handelen en wat dat concreet voor hen betekent, zijn immers ook niet in staat of geneigd om kritisch naar hun eigen handelen en beslissingen te kijken.