Definitie jaarloon in tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

4 december 2017 | Door redactie

In de tweede editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 van de Belastingdienst is de term ‘jaarloon’ voor het lage-inkomensvoordeel verduidelijkt. Dat kan voor werkgevers veel voordeel schelen.

In de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 stond dat voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV het socialeverzekeringsloon (sv-loon) als jaarloon zou gelden voor het berekenen van het gemiddelde uurloon van een werknemer. Daardoor zouden veel werkgever voordeel mislopen. In de tweede editie staat echter dat het jaarloon al het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is dat werkgevers in een kalenderjaar betalen aan een werknemer die in dienst is én verzekerd is voor één of meerdere werknemersverzekeringen.

Niet alles telt mee voor jaarloon

Uitgesloten van het jaarloon voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) zijn:

  • Ziektewetuitkeringen die eigenrisicodragers na afloop van de dienstbetrekking betalen aan een ex-werknemer;
  • WGA-uitkeringen die eigenrisicodragers aan de werknemer betalen;
  • WAO-, WIA- en WW-uitkeringen die de werkgever aan de werknemer betaalt namens UWV.

Inkomstenverhouding splitsen

Betaalt een werkgever aan een werknemer naast zijn reguliere loon ook een WGA-uitkering – bij eigenrisicodragerschap – of namens UWV een WAO-, WIA- of WW-uitkering, dan moet hij voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en het loon uit vroegere dienstbetrekking samentellen en op het totaal de witte tabel toepassen. De uitkeringen tellen echter niet mee voor het jaarloon voor het LIV en jeugd-LIV en dat betekent dat het loon en de uitkeringen moeten worden gesplitst in twee inkomstenverhoudingen. Dat moet, omdat UWV de uitkeringen zou meetellen voor het jaarloon als ze samen met het loon onder één inkomstenverhoudingen zouden staan.