LIV afgeschaft per 2025, maar geen LKV jongeren

15 december 2021 | Door redactie

In het Coalitieakkoord 2021-2025 geeft het nieuwe kabinet aan dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt afgeschaft per 2025. Er wordt echter geen loonkostenvoordeel (LKV) voor jongeren ingevoerd.

Naar aanleiding van het pensioenakkoord is afgesproken om het lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen. Het zou worden omgevormd tot een loonkostenvoordeel (LKV) voor jongeren. In oktober 2021 publiceerde de demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeksresultaten over de effectiviteit van dit nieuwe LKV jongeren. Hij gaf toen aan dat het aan een volgend kabinet is om een definitieve afweging te maken over de toekomstige vormgeving van het LKV jongeren. In het coalitieakkoord staat nu dat het nieuwe kabinet het LKV jongeren niet zal invoeren. Het plan om het LIV af te schaffen gaat wel gewoon door, per 2025. Door de systematiek van de regeling (de uitbetaling is één jaar later) is de eerste besparing voor de overheid in 2026.

Voordeel behalen met LIV en LKV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) regelt dat een organisatie voor bepaalde werknemers voordeel kan ontvangen: de loonkostenvoordelen voor werknemers in bijzondere doelgroepen en het lage-inkomensvoordeel voor werknemers met een relatief laag inkomen. Die voordelen krijgt een organisatie niet zomaar: de werknemers moeten precies aan de voorwaarden voldoen én de organisatie moet de administratie op orde hebben.