Nieuwe versie kennisdocument WTL staat online

27 juli 2022 | Door redactie

Op de website van de Rijksoverheid staat een vernieuwde versie van het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Daarin is onder meer de toelichting over de duur van de verschillende soorten loonkostenvoordeel (LKV) uitgebreid.

In de negende versie van het kennisdocument WTL (pdf) dat onlangs 2022 is gepubliceerd zijn onder andere de bedragen en jaartallen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV geactualiseerd. Bovendien is de toelichting over de duur van het loonkostenvoordeel (LKV) uitgebreid. 

Drie jaar vanaf het begin van de dienstbetrekking

Voor het LKV oudere werknemer (56 jaar of ouder), het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden geldt dat de werkgever het LKV vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal drie jaar mag aanvragen, mits de werkgever en de werknemer aan alle voorwaarden voldoen. Als een werknemer na een tijdelijke onderbreking weer bij dezelfde werkgever in dienst komt, kan de werkgever het LKV hervatten zolang de termijn van drie jaar niet is verstreken. De looptijd van het LKV wordt dus niet verlengd met de periode van de onderbreking. Een voorbeeld: als de werknemer één jaar in dienst is geweest en na een onderbreking van één jaar weer in dienst komt, resteert er nog één jaar recht op LKV. 

Onderbreking van zes maanden? Mogelijk recht op ander LKV

Na de periode van drie jaar na indiensttreding stopt het recht op LKV oudere werknemer. De werkgever kan voor dezelfde werknemer niet opnieuw dit LKV over een periode van drie jaar krijgen. De werkgever kan wel in aanmerking komen voor een andere LKV als de werknemer na een onderbreking van meer dan zes maanden opnieuw bij hem in dienst treedt en aan de voorwaarden van die andere doelgroep voldoet.
Voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer geldt een afwijkende maximale termijn, namelijk van één jaar. 

Duur LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden wordt onbeperkt

Over het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden heeft de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, in de vierde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Uitvoering breed offensief aangegeven dat het kabinet dit LKV structureel wil maken. Dat houdt onder meer in dat dit loonkostenvoordeel onbeperkt in duur wordt, in plaats van nu maximaal drie jaar. De bedoeling is dat dit per 1 januari 2025 het geval wordt en geregeld wordt via een nieuw wetsvoorstel.