Rekenregels per 1 januari 2020 gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels per 1 januari 2020 gepubliceerd. Daarin staan de gevolgen van de stijging van het wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen.

28 november 2019 | Door redactie

In de rekenregels per 1 januari 2020 (pdf) geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het nieuwe maximumdagloon en de nieuwe uurlooncriteria voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze bedragen veranderen mee met de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020.

Voor uitkeringen UWV is maximumdagloon bovengrens

Het maximumdagloon per 1 januari 2020 wordt – net als het wettelijk minimumloon – 1,1% hoger. Het maximumdagloon is het bedrag dat UWV maximaal uitbetaalt bij uitkeringen op grond van bijvoorbeeld de WGA, Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO). Dus als een werkneemster met zwangerschapsverlof is, neemt UWV dus niet méér dan het maximale bedrag voor haar rekening. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt dat maximumdagloon € 219,28 per dag.

Maximumpremieloon blijft gelijk

De werkgever hoeft bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen via de loonaangifte alleen maar premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bovengrens. Dit is het maximumpremieloon, en de hoogte wordt voor elk nieuw kalenderjaar opnieuw bepaald. De rekenregels per 1 januari 2020 stellen dat het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen is vastgesteld op € 57.232 op jaarbasis. Voor het maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) geldt in 2020 hetzelfde bedrag.
Verder staan in de rekenregels (of de bijbehorende bijlagen) ook de schijflengtes en tarieven voor de sociale premies voor 2020.