VERDIEPINGSARTIKEL

Mogelijke tegemoetkomingen in het loondomein voor uw onderneming

Ook bij uw onderneming zijn tegemoetkomingen die u voor werknemers kunt ontvangen vast erg welkom. Er zijn diverse financiële voordelen mogelijk, maar om ze te krijgen moet wel aan strenge voorwaarden worden voldaan.

Tijd om de mogelijkheden voor dit jaar op een rijtje te zetten, zodat uw onderneming geen enkele tegemoetkoming onterecht misloopt.


11 juni 2020 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Lotte van Rees, freelance specialist loonheffingen en oud-hoofdredacteur van Salaris Rendement


Als wisselgeld voor het minder snel verhogen van de AOW-leeftijd de komende jaren, zijn zowel het volwassen lage-inkomensvoordeel (LIV) als het LIV voor jeugdige werknemers per 1 januari 2020 flink versoberd.

Maar elk financieel voordeel is uiteraard meegenomen. De overige tegemoetkomingen zijn nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2019. Hierna komen de diverse tegemoetkomingen in het loondomein aan bod.

Jeugd-LIV

Om over 2020 voor een werknemer de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon – zoals het jeugd-LIV, ook wel minimumjeugdloonvoordeel, officieel heet – te ontvangen, moet aan deze voorwaarden zijn voldaan:

 • De werknemer was op 31 december 2019 18, 19 of 20 jaar. Omdat voor 21-jarigen sinds 1 juli 2019 het volwassen minimumloon geldt, krijgt u over 2020 voor die leeftijdscategorie geen jeugd-LIV meer. U kunt voor hen misschien wel het (volwassen) LIV krijgen (zie verderop).
 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat binnen de bandbreedtes valt die horen bij zijn leeftijd. Die grenzen worden pas halverwege dit jaar bekendgemaakt, omdat ze worden afgeleid van het wettelijk minimumloon over het hele kalenderjaar en dus pas kunnen worden vastgesteld als het minimumloon per 1 juli 2020 bekend is.
 • De werknemer is verzekerd voor één of meer werknemersverzekeringen.

De tegemoetkoming van het jeugd-LIV is per 2020 gehalveerd (de tarieven vindt u in de tabel hieronder). U kunt nog slechts drie jaar van de tegemoetkoming profiteren, omdat deze per 2024 vervalt.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Voor het recht op het LIV voor een werknemer over 2020 moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • De werknemer heeft een gemiddeld bruto-uurloon van minimaal € 10,29 en maximaal € 12,87.
 • De werknemer heeft minstens 1.248 verloonde uren bij uw onderneming.
 • De werknemer is verzekerd voor één of meer werknemersverzekeringen.

De hoogte van de tegemoetkoming is sinds 1 januari voor alle werknemers met een laag loon hetzelfde (zie onderstaande tabel). De verdeling van deze werknemers in twee groepen zoals over 2019 – de categorie € 10,05 tot en met € 11,07 en de categorie meer dan € 11,07 tot en met € 12,58 – is per 2020 vervallen.

Voor de hele huidige groep is aangesloten bij de laagste tegemoetkoming van de twee vroegere categorieën – de helft van de vroegere hogere tegemoetkoming – wat een flinke versobering is.

Tarieven tegemoetkomingen 2020 

Hieronder vindt u de tegemoetkomingen op een rij. De officiële bedragen voor het jeugd-LIV volgen in de rekenregels per 1 juli, de jeugd-LIV-cijfers zijn dus voorlopig:

  Bedrag/verl. uur Jaarmax./werknemer
Jeugd-LIV 18-jarige € 0,07 € 138,36
Jeugd-LIV 19-jarige € 0,08 € 170,29
Jeugd-LIV 20-jarige € 0,30 € 627,96
LIV € 0,51 € 1.000,00
LKV oudere € 3,05 € 6.000,00
LKV arbeidsgehandicapte € 3,05 € 6.000,00
LKV herplaatste arbeidsgehandicapte € 3,05 € 6.000,00
LKV doelgroep banenafspraak € 1,01 € 2.000,00

Loonkostensubsidie

Uw onderneming kan subsidie krijgen voor werknemers die vanwege een handicap of ziekte niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. U betaalt de betreffende werknemer dan gewoon het minimumloon met daarbovenop de vakantiebijslag, maar ontvangt dan subsidie van de gemeente voor zijn verminderde loonwaarde.

Dus stel dat uw arbeidsbeperkte werknemer een loonwaarde heeft van 50%. De loonkostensubsidie zou dan (50% x 1,08 x minimumloon) bedragen. U krijgt ook nog 23,5% over het subsidiebedrag als vergoeding van de werkgeverslasten. 

U krijgt alleen het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon vergoed. Heeft de werknemer bijvoorbeeld op grond van een cao recht op een hoger loon dan het wettelijk minimum, dan moet u het verschil tussen dat hogere loon en het minimumloon zelf betalen. 

Verwar loonkostensubsidie niet met loondispensatie

Voor het eerste halfjaar van de dienstbetrekking wordt het subsidiebedrag standaard op basis van een loonwaarde van 50% berekend. In die periode zal de gemeente de daadwerkelijke loonwaarde bepalen en de subsidie na afloop van die zes maanden hierop aanpassen. 

Verwar loonkostensubsidie niet met loondispensatie. Bij loondispensatie zit de tegemoetkoming hem in een besparing: UWV geeft uw onderneming onder voorwaarden toestemming om werknemers met een verminderde arbeidsproductiviteit minder te betalen dan het wettelijk minimumloon.

De werknemer kan dan een aanvullende uitkering van UWV of de gemeente krijgen.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Ook voor 2020 zijn er vier LKV’s waarvan u mogelijk kunt profiteren:

 • LKV oudere werknemer;
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer;
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer;
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Als algemene voorwaarden voor de LKV’s gelden dat u over een doelgroepverklaring beschikt – waaruit blijkt dat de werknemer aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet – en dat de betreffende werknemer verzekerd is voor één of meer werknemersverzekeringen en dat hij de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Verder gelden er bij elk LKV nog specifieke voorwaarden. Wordt aan alle voorwaarden voldaan, dan krijgt uw onderneming gedurende een bepaalde periode een tegemoetkoming (zie de tabel voor de betreffende bedragen). Die periode is maximaal één jaar voor herplaatste arbeidsgehandicapten en maximaal drie jaar voor de overige drie categorieën.

Per 1 januari 2021 vervalt de maximumperiode voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Dan kunt u deze tegemoetkoming gedurende het hele dienstverband ontvangen, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

Meestal geen tegemoetkomingen stapelen voor één werknemer 

Uw voordeel kan lekker oplopen als u voor één werknemer meerdere tegemoetkomingen krijgt. Voor bijvoorbeeld een in dienst genomen arbeidsgehandicapte die net iets boven het minimumloon verdient, kunt u op jaarbasis maximaal € 1.000 + € 6.000 = € 7.000 ontvangen. Het stapelen van tegemoetkomingen is echter niet altijd mogelijk en soms zelfs niet toegestaan, zoals u hieronder ziet.

  Jeugd-LIV LIV Loon-
dispensatie
Loonkosten-
subsidie
LKV
Jeugd-LIV n.v.t. Samenloop niet mogelijk Samenloop niet mogelijk Samenloop toegestaan Samenloop toegestaan
LIV Samenloop niet mogelijk n.v.t. Samenloop niet mogelijk Samenloop toegestaan Bij samenloop krijgt u één van de twee uitbetaald*
Loon-
dispensatie
Samenloop niet mogelijk Samenloop niet mogelijk n.v.t. Samenloop niet mogelijk Samenloop toegestaan
Loonkosten-subsidie Samenloop toegestaan Samenloop toegestaan Samenloop niet mogelijk n.v.t. Samenloop toegestaan
LKV Samenloop toegestaan Bij samenloop krijgt u één van de twee uitbetaald* Samenloop toegestaan Samenloop toegestaan Bij samenloop van meerdere LKV’s krijgt u er één uitbetaald**

*U krijgt het LKV uitbetaald als dat hoger of even hoog is als het LIV en u krijgt het LIV uitbetaald als dat hoger is dan het LKV.
**U krijgt het hoogste LKV uitbetaald en bij gelijke hoogte krijgt u het LKV oudere werknemer uitbetaald.

Loonkostensubsidie, loondispensatie en LKV aanvragen

U hoeft het (jeugd-)LIV niet aan te vragen. UWV beoordeelt op basis van de gegevens in de polisadministratie of uw onderneming er over 2020 recht op heeft. Loonkostensubsidie, loondispensatie en de LKV’s moet u wel aanvragen, de eerste twee bij gemeente respectievelijk UWV.

Een LKV vraagt u aan door in de loonaangifte bij de betreffende indicatie ‘Ja’ in te vullen. Uitbetaling van het (jeugd-)LIV en de LKV’s gebeurt door de Belastingdienst, uiterlijk in september 2021.