Forfait naar 1,5% door uniform loonbegrip

31 januari 2011 | Door redactie

Past uw organisatie de werkkostenregeling toe, dan heeft u met een vrije ruimte te maken. Deze ruimte mag u vrij besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers in uw organisatie. De hoogte van dit zogenoemde werkkostenforfait is in het verleden al meerdere malen aangepast. Met de invoering van het uniform loonbegrip stijgt het werkkostenforfait (opnieuw) van 1,4% naar 1,5%.

Zoals u kon lezen in het bericht ‘Uniform loonbegrip is weer in behandeling', staat het uniforme loonbegrip weer op de agenda. Het uniforme loonbegrip moet niet alleen leiden tot lagere werkgeverslasten en een begrijpelijker loonstrookje; met de invoering van het loonbegrip gaat ook het forfait van de werkkostenregeling omhoog van 1,4% naar 1,5%. Dat staat in de tweede Nota van wijziging bij de Wet uniformering loonbegrip. Het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip ligt nu nog ter goedkeuring bij de Tweede Kamer.

Forfait naar 1,5% door wijzigingen ZVW

De verhoging van de forfaitaire ruimte van 1,4% naar 1,5% is het gevolg van de wijzigingen in de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Nu is het nog zo dat de werknemer de ZVW-bijdrage betaalt en deze van de werkgever vergoed krijgt. Over die vergoeding betaalt de werknemer nog wel loonbelasting/premie volksverzekeringen omdat die vergoeding belast loon vormt. Maar met de uniformering van het loonbegrip zal de werknemersbijdrage ZVW van de loonstrook verdwijnen en draagt de werkgever deze premie – buiten het salaris om – af aan de Belastingdienst.

Verhoging met 0,1 procentpunt

De ZVW-premie blijft dus wel gewoon bestaan, maar zal niet op het loonstrookje staan. Door deze wijziging is de totale fiscale loonsom van uw organisatie lager en zou de vrije ruimte van uw organisatie in de werkkostenregeling dus ook lager uitvallen. Ter compensatie verhoogt de overheid het forfait daarom met 0,1 procentpunt.