Geen compensatie bij uniform loonbegrip

25 februari 2011 | Door redactie

Er komt geen vereveningsfonds om werkgevers te compenseren voor een eventuele stijging in de loonkosten na uniformering van het loonbegrip. Dat heeft staatssecretaris Weekers van financiën laten weten. Het vereveningsfonds was een voorstel van de brancheverenging voor uitzendondernemingen ABU.

Het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip moet een einde maken aan de verschillende loonbegrippen waar u nu rekening mee moet houden. De invoering ervan kan wel een lichte wijziging betekenen in de loonkosten van uw onderneming. Dat komt met name doordat de franchise voor de WW-premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) wordt afgeschaft en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt verhoogd.

Loonkosten stijgen voor lage lonen

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat deze wijziging voor lonen tot ongeveer € 22.000 per jaar een stijging in de loonkosten met zich meebrengt. Loonkosten voor lonen tot € 20.000 stijgen met 0,7%. De kosten voor lonen tussen de € 22.000 en de € 57.000 per jaar dalen juist licht. Omdat de lonen in de uitzendbranche relatief laag zijn, wil de ABU dat de overheid werkgevers voor de gestegen loonkosten bij lage lonen compenseert.

Geen vereveningsfonds

Het voorstel van de ABU was om een vereveningsfonds in het leven te roepen om werkgevers te compenseren. De loonkostenstijging voor lagere lonen kon daarin verrekend worden met de loonkostendaling voor hogere lonen. Weekers wil daar niet aan, omdat hij het aantal belasting- en premieteruggaven juist wil terugdringen.