Nieuwe eisen aan gegevens loonstrook

3 oktober 2016 | Door redactie

In het Handboek Loonheffingen 2016 van de Belastingdienst is aangepast welke gegevens werkgevers op de loonstrook van werknemers moeten vermelden. De minimumvakantiebijslag verdwijnt en er komen andere gegevens voor in de plaats.

Door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) verandert wat er precies op de loonstrook van werknemers moet staan. In de online versie van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst staat dat werkgevers de wettelijke minimumvakantiebijslag die voor de werknemer geldt niet meer hoeven te vermelden op de loonstrook. Er moeten wel extra gegevens opgenomen worden om te voldoen aan de eisen uit de WAS.

Vakantiebijslag en periode moeten wel op loonstrook

Wat voortaan wél op de loonstrook moet, is de vakantiebijslag van de werknemer en de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft betaald.  Daarnaast moeten nog steeds de onderstaande gegevens op de loonstrook staan:

  • het brutoloon in geld;
  • de gespecificeerde samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed;
  • de gespecificeerde bedragen die de werkgever op het loon heeft ingehouden of ermee heeft verrekend, zoals de pensioenpremie, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonbeslag;
  • het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst;
  • het loontijdvak;
  • de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft betaald;
  • het wettelijke minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt;
  • de naam van de organisatie en de naam van de werknemer.

Werknemers hebben overigens niet elke maand recht op een loonstrook: alleen als er iets verandert, is de werkgever verplicht om er eentje te overleggen. Dat geldt dus ook als door de invoering van de WAS nieuwe gegevens op de loonstrook staan.