Nieuwe heffingskorting bij uniform loonbegrip

29 oktober 2012 | Door redactie

Het is de bedoeling dat de Wet uniformering loonbegrip gemiddeld genomen voor niemand onderaan de streep een voordeel of nadeel oplevert. Daarom voert de regering onder meer een aantal aanpassingen door in de heffingskortingen.

De financiële effecten van de Wet uniformering loonbegrip moeten beperkt blijven. Een nieuwe tijdelijke heffingskorting moet in 2013, 2014 en 2015 zorgen voor een beperking van de veranderingen op het loonstrookje van de werknemer. Deze heffingskorting gaat zowel in de loonbelasting als in de inkomstenbelasting gelden.

Drie voorwaarden voor tijdelijke heffingskorting

Er zijn een aantal voorwaarden om per 2013 in de loonheffingen voor de tijdelijke heffingskorting in aanmerking te komen.

  1. De werknemer of uitkeringsgerechtigde moet een uitkering genieten uit een pensioen- of VUT-regeling.
  2. Op de pensioen- of VUT-uitkering moet de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW worden ingehouden.
  3. De werknemer of uitkeringsgerechtigde mag op het genietingsmoment nog geen 65 jaar zijn.

In de inkomstenbelasting geldt dat de werknemer alleen voor de tijdelijke heffingskorting in aanmerking komt als hij aan het einde van het kalenderjaar nog geen 65 jaar is. Hierdoor kan het voorkomen dat de tijdelijke heffingskorting die de werknemer in de loonheffingen heeft gekregen, bij de aanslag inkomstenbelasting weer moet worden gecorrigeerd. Dit is aan de orde als de werknemer in de loop van het jaar 65 is geworden. De ‘werknemer’ heeft dan overigens weer wel recht op de ouderenkorting.

Geleidelijke afbouw van de tijdelijke heffingskorting

De tijdelijke heffingskorting wordt geleidelijk afgebouwd.

Nieuwe heffingskorting uniformering loonbegrip