NOB scherpt uniformering loonbegrip aan

14 maart 2011 | Door redactie

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft commentaar geleverd op het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip. Volgens deze deskundigen zou de afschaffing van de evenredige premie- en bijdrageverrekening die deel uitmaakt van de wetswijziging, in sommige gevallen leiden tot een toename van de belasting voor de onderneming, zowel op fiscaal als administratief vlak. Maar de NOB heeft een alternatief bedacht.

In 2006 zijn in de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) de zogenoemde evenredige premie- en bijdrageverrekening geïntroduceerd. Dat houdt in dat de Belastingdienst te veel betaalde premies en bijdragen na afloop van het kalenderjaar terugbetaalt aan u als inhoudingsplichtige. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een werknemer meerdere werkgevers heeft. U moet de teruggaaf dan verwerken in de loonadministratie of terugbetalen aan uw werknemer.

Geen premierestitutie meer

Als de Wet uniformering loonbegrip van kracht wordt, zou deze verrekening van premies en bijdragen komen te vervallen. Dit zal de Belastingdienst een flinke berg administratieve rompslomp schelen, want het maken van restitutieberekeningen en terugbetalen van premies is dan niet meer nodig. Voor u verandert er wat de werklast betreft niet veel. U hoeft alleen geen restitutie meer te verwerken. Volgens het wetsvoorstel moet het voor uw loonkosten straks niet meer uitmaken of een werknemer één of meer dienstbetrekkingen heeft.
De NOB is het hier niet helemaal mee eens. Als een werknemer binnen een concern meerdere dienstverbanden heeft, is de onderneming ook meerdere malen premie verschuldigd. Vooral bij internationale uitzendingen kunt u daar op geen enkele manier onderuit. Als de werknemer sociaal verzekerd blijft in Nederland, moeten er dubbele premies voor de werknemersverzekeringen en ZVW worden afgedragen, en die krijgt u na invoering van het uniforme loonbegrip niet meer terug.

Inhoudingsverplichtingen verleggen

Internationale concerns worden hierdoor opgezadeld met hogere sociale lasten en met extra administratieve lasten. Volgens de NOB (pdf) is dit echter eenvoudig te voorkomen. Er is bij het wetsvoorstel namelijk al eens een aanvullende regeling voorgesteld die extra lasten voor internationals moet voorkomen. Deze regeling maakt het in bepaalde gevallen mogelijk om de inhoudingsverplichtingen van buitenlandse groepsmaatschappijen naar Nederland te verleggen. Als deze regeling wordt uitgebreid naar alle situaties waarin een buitenlandse werkgever in Nederland inhoudingsplichtig wordt voor de loonbelasting of werknemersverzekeringen, is van de extra belasting geen sprake meer.