Personeelsbestand wijzigen mindert loonkosten

4 augustus 2016 | Door redactie

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de loonkosten per gewerkt uur in 2015 met 0,6% zijn gestegen. Het CBS denkt dat deze geringe toename vooral komt door de lagere werkgeverspremies voor pensioenen. Volgens het CBS kan uw organisatie de gemiddelde loonkostenstijging nog verder beïnvloeden door het personeelsbestand te wijzigen.

De loonkostenstijging van 0,6% is de kleinste toename sinds 1996. In het onderstaande diagram is procentuele wijziging van de loonkosten per gewerkt uur weergegeven voor een aantal bedrijfstakken. In de bedrijfstak Informatie en communicatie was de loonkostenstijging het grootst: 2,9%. Uit het diagram blijkt echter ook dat de loonkosten in een aantal bedrijfstakken zijn gedaald. Deze afname was het grootst in de financiële dienstverlening: -2,2%.

Lagere loonkosten voor jongeren en laagopgeleiden

Uw organisatie kan de loonkostenstijging volgens het CBS zelf beperken door méér met jongeren en laagopgeleiden te werken. Voor deze groepen werknemers blijken de gemiddelde loonkosten lager te zijn dan voor hoger opgeleiden en oudere werknemers. 

loonkostenstijging.JPG